Son Yazılar

Kamulaştırma Hakkında Yargıtay Kararları

Bu yazı toplam 3 sayfadan oluşmaktadır: 1 2 3 Kamulaştırma konusunda şu yazılara bakabilirsiniz: Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Nasıl Yapılır?  İstimval Nedir? İstimval ile İstimlak/Kamulaştırma Farkı Nedir? 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 31/b Maddesine Göre Şerh Nedir? Acele Kamulaştırma Nedir? Acele Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir?…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10816 K: 2005/723 T: 07.02.2005

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre, davacı idarenin kamulaştırma bedelini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının dogması için, sözü edilen Yasanın 8. maddesi uyarınca anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. Davacı idarenin, kamulaştırma bedelini ve kamulaştırmasına karar verilen…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/10811 K: 2005/725 T: 07.02.2005

Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde; kamulaştırma davalarında aleyhine dava açılan malikin başka bir kişi olduğunun anlaşılması veya tapu malikinin davadan önce ölmüş olması halinde dava reddedilmeyerek gerçek malik veya ölünün mirasçıları dahil edilmek suretiyle davaya devam edilmesi ilkesi kabul edilmiştir. Taraflar…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/117 K: 2005/786 T: 07.02.2005

Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde, idare tarafından bu kanun hükümlerine göre açılan davaların görülmesi sırasında, tapu malikinin daha önce öldüğünün anlaşılması halinde, davaya mirasçılarının dahil edilerek görülmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 17. maddesi uyarınca tescil davasından…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12928 K: 2005/819 T: 07.02.2005

Kamulaştırmasız el atılarak bedeline hükmedilen bölüm davalı idareye ait servis yolu niteliğinde olup umumi yol olmadığından, söz konusu yola ait bolüm üzerindeki davacı tapusunun iptali ile davalı idare adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekir Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazın…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2004/5-716 K: 2005/43 T: 09.02.2005

2942 sayılı Kanun'un 23. maddesinde düzenlenen geri alma hakkının doğması için, beş yıllık hak düşürücü sürenin dolması gerekir. Birçok parselin aynı amaç için kamulaştırılması halinde, en son parselin kamulaştırma bedelinin kesinleşme tarihi hak düşürücü sürenin başlangıç günü olarak alınır. Taraflar…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12000 K: 2005/1383 T: 17.02.2005

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesince açılan bedel tespiti ve tescil davalarının görülmesi sırasında, taşınmazın malikinin başka bir şahıs olduğunun anlaşılması halinde aynı Yasanın 14/5 maddesi uyarınca davaya bu gerçek malik dahil edilmek suretiyle devam olunması gerektiği öngörülmüştür. Taraflar arasındaki 4650…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12001 K: 2005/1381 T: 17.02.2005

Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca idarenin kamulaştırma bedelinin tespitini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, Yasanın 8. maddesi uyarınca anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. Duruşma davetiyesi tebliğ edilmeyen maliklerin adresleri araştırılmadığından ve anlaşmaya varabilmek için usulüne uygun olarak tebligat…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12127 K: 2005/1379 T: 17.02.2005

Duruşma davetiyesi tebliğ edilmeyen ve duruşmaya da gelmeyen davalılardan İbrahim Sarı'nın bahsi geçen Yasanın 7. maddesinde belirtilen mercilerden adresinin araştırılmadığından ve usulüne uygun olarak anlasmaya varabilmek için tebligatta yapılmadığından, bu davalı yonünden davacı idarenin bedel tespiti ve tescil talep etme…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11095 K: 2005/1715 T: 24.02.2005

Taşınmazın kamulaştırmasız el atmadan arta kalan bölümü ileride imar uygulaması sırasında başka parsellerle şuyulandırılacağından, bu bölümde değer azalışı olamayacağı gözetilmelidir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12410 K: 2005/1768 T: 25.02.2005

Duruşma davetiyesi tebliğ edilmeyen ve duruşmaya gelmeyen davalılar yönünden bahsi geçen Yasanın 7. maddesinde belirtilen mercilerden adresleri araştırılmadığından ve usulüne uygun olarak anlaşmaya varabilmek için tebligat da yapılmadığından, bu durumda davacı idarenin bedel tesbiti ve tescil talep etme hakkı doğmadığı…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/552 K: 2005/1766 T: 25.02.2005

Davalıların adresi, 2942 sayılı Kanunun 7. maddesinde belirtilen mercilerden araştırılmadığından ve davalılara usulüne uygun olarak anlaşmaya varabilmek için tebligat da yapılmadığından, bu durumda davacı idarenin bedel tespiti ve tescil talep etme hakkı doğmadığı halde davanın reddi yerine, kabulüne karar verilmesi…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/822 K: 2005/2501 T: 11.03.2005

Yasanın 7. maddesinde belirtilen mercilerden adresleri araştırılmadığından ve usulüne uygun olarak anlaşmaya varabilmek için tebligat da yapılmadığından, bu durumda davacı idarenin bedel tesbiti ve tescil talep etme hakkı doğmadığı halde davanın reddi yerine, kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Taraflar arasındaki…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/2203 K: 2005/3061 T: 22.03.2005

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na göre, davacı idarenin kamulaştırma bedelinin tespitini ve kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın tescilini isteme hakkının doğması için, sozü edilen yasanın 8. maddesi uyarınca anlaşarak satın alma teşebbüsünün sonuçsuz kalması gerekir. Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/1324 K: 2005/2738 T: 24.03.2005

Mülkiyet kamulaştırmasına ilişkin kuralların kısmen de olsa irtifak kamulaştırmaları hakkında da uygulanması gerekir. İrtifak hakkının tapuya tescil edilebilmesi için de taşınmazın tapuda kayıtlı olması zorunludur. Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmaz…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/1070 K: 2005/3873 T: 05.04.2005

4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 15/C maddesi gereğince kullanma hakkının davacı idareye ait olduğu belirtilerek, pilon yerinin ve irtifak hakkının Hazine adına tescil edilmesi gerekir. Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/5137 K: 2005/7277 T: 11.07.2005

Kamulaştırma Kanununun amaç ve kapsamından, açıkça idari yargının gö­rev alanına girdiği belirtilmeyen hususlarla ilgili uyuşmazlıkların adli yargı­da çözümlenmesi gerekeceği anlaşılmaktadır. Kamulaştırma şerhinin silin­mesine ilişkin ihtilaflarda idari yargının görevli olduğuna dair anılan kanun­da bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen yerel mahkemece idari…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/9131 K: 2005/9278 T: 13.09.2005

2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 15/6.maddesi uyarınca kamulaştırılması yapılan taşınmazın malikinin ölmüş olduğunun anlaşılması halinde, açılan dava reddedilmeyerek bu paydaşın mirasçıları tespit edilip, davaya bakılması gerekir. Taraflar arasındaki 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası uyarınca kamulaştırılan taşınmazın aynı yasanın 17.maddesine göre kamulaştırmayı yapan…

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi E: 2005/7484 K: 2005/8734 T: 06.10.2005

Kamulaştırma Kanununun 8. maddesine göre bu madde uyarınca satın alınan taşınmazın kamulaştırmaya ve bedeline karşı itiraz davaları açılamaz. Yasanın bu buyurucu hükmü göz önünde tutularak tarafların serbest iradeleri ile (satın alma yontemi) çerçevesinde gercekleştirilmiş işlemden sonra taşınmaz malın bedelinın daha…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/8228 K: 2005/10693 T: 210.10.2005

Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, bu kanun hükümlerine göre açılan davaların görülmesi sırasında, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa, davaya mirascıları dahil edilmek suretiyle devam olunur. Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/9847 K: 2005/12050 T: 214.11.2005

İştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olan taşınmazın paydaşlarından bir kısmının dava açması halinde, davacı olmayan diğer mirasçı veya paydaşların davaya dahil edilip, muvafakatların alınması veya miras şirketine mümessil tayin ettirilmesi icin taraflara mehil verilip, bu hususlar yerine getirildikten sonra davaya…