1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2001/7476 K: 2001/7730 T: 09.11.2001


Dava, 3402 Sayılı Yasanın 41. maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Anılan maddeye göre, kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda, Vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin başvurusu üzerine ya da Kadastro Müdürlüğünce resen düzeltilebilecektir. İşlemin, ilgililere tebliğinden sonra iptali için otuz gün içinde Sulh Hukuk Mahkemesine dava açabilme olanakları da vardır.

Somut olayda, davacı Hazine adına kayıtlı taşınmazlarda olmak üzere bir çok taşınmazın çapında değişiklik yapılmadan yüzölçümü hesabındaki hatalar düzeltilmiştir. Bu işlem kayıt maliki olan Hazine´ye de tebliğ edilmiş, Hazine yasanın tanıdığı 30 günlük süre içinde işlemin iptalini istemiştir.

Yapılan düzeltme işlemi de anılan 41. madde kapsamında olan hesap hatasına ilişkindir ve doğrudur.

Mahkemece, davanın, işlemin iptalini gerektirir bir usulsüzlük olmadığı gerekçesiyle reddi gerekirken, madde uyarınca husumet ehliyeti olmasına rağmen, husumet ehliyetinin olmadığından söz edilerek reddedilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir