1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2000/5411 K: 2000/6846 T: 31.10.2000


Özet: Kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re´sen düzeltilir.

Davacı, 2 parsel sayılı taşınmazın yüzölçümünün düzeltilmesini istemiştir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hüküm, davalı Karayolları Genel Müdürlüğü, Narman Belediye Başkanlığı ve Hazine vekilleri tarafından temyize getirilmiştir.

Dava, 3402 Sayılı Yasanın 41. maddesi uyarınca yüzölçümü düzeltilmesi istemine ilişkindir. Anılan madde; “kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re´sen düzeltilir. Düzeltme taşınmaz mal sahipleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur, tebliğ tarihinden başlayan otuz gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda Sulh Mahkemesine başvurulmadığı taktirde yapılan düzeltme kesinleşir.” hükmünü içermektedir.

Kadastro Müdürlüğünce, anılan madde uyarınca verilmiş bir düzeltme davası yoktur. Öte yandan; Kadastrodan sonra, davalılardan l parsel sayılı taşınmaz malikinin açmış olduğu tapu iptali ve tescil davası neticesinde, davacıya ait 2 parsel sayılı taşınmazın bir kısmının l parsel sayılı taşınmazın çapma eklenmesine karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bundan sonra davacı, tersimat hatası bulunduğunu ileri sürerek dava açmıştır. Böyle bir dava açıldığında, tersimat hatasından dolayı mülkiyet değişkliğinin meydana gelmemesi gerekir. Mahkemece, kadastrodan sonra nizalı taşınmazın çapında değişiklik olduğu ve 3402 Sayılı Yasanın 41. maddesine göre yüzölçümü düzeltilmesi olanağının bulunmadığı göz önüne alınarak davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde kabul kararı verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir