1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2009/9224 K: 2009/12228 T: 05.11.2009


3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine dayanarak açılmış düzeltme işleminin iptaline ilişkin davalarda kanuni hasım lehlerine düzeltme yapılan taşınmaz malik veya malikleridir. Kadastro müdürlüklerine bu tür davalarda husumet düşmeyeceğinden müdürlük aleyhine açılan davanın pasif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddi gerekir.

Dava, kadastro müdürlüğünün 26.6.2007 tarihli düzeltme işleminin iptali için 735 parsel sayılı taşınmaz maliki Ahmet Öksüz tarafından kadastro müdürlüğü hasım gösterilmek suretiyle açılmıştır.

Yararına düzeltme işlemi yapılan 735 parselin maliki davaya dahil edilmiş, yapılan işlemin yerinde olduğunu, davanın reddini savunmuştur. Davalı kadastro müdürlüğü kendilerine husumet düşmeyeceğini belirtmiştir. Mahkemece kadastro müdürlüğünün 26.06.2007 günlü düzeltme işleminin bilirkişi raporunda saptandığı biçimde kısmen iptaline karar verilmiştir. Hükmü davacı, davaya dahil edilen Mevlana Derya Balbay ve kadastro müdürlüğü temyiz etmiştir.

1-Hükmü temyiz edenlerden 735 parsel sayılı taşınmazın maliki Mevlana Derya Balbay temyize cevap süresi içerisinde katılma suretiyle başvurmuş ise de gerekli temyiz harcını yatırmadığı gibi dilekçesi mahkeme temyiz defterine kaydedilmediğinden ve bu suretle yasal 8 günlük temyiz süresini geçirdiğinden temyiz isteminin reddine,

2- Davacı Ahmet Öksüz’ün temyiz itirazlarına gelince; Davadaki istemin dayanağı 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesidir. Bu madde uyarınca ilgilinin müracaatı veya kadastro müdürlüğünce yapılan re’sen düzeltme sonucu aleyhine düzeltme yapılacak maliklerin düzeltme işleminin kendilerine tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde sulh hukuk mahkemelerine, lehine düzeltme yapılan parsel malikleri hakkında dava açmaları gerekir. Eldeki davada dava kadastro müdürlüğü hasım gösterilerek yanlış hasma yöneltilmiş, lehine düzeltme yapılan 735 parsel maliki yargılama aşamasında davaya dahil edilmiştir. Usul hükümleri gereğince istisnalar dışında davaya dahil edilen kişi davanın gerçek hasmı olamaz ve davaya dahil edilen kişi aleyhine hüküm kurulamaz. Mahkemece, yapılan bu saptama gözden kaçırılarak davaya dahil edilen 735 parsel maliki aleyhine hüküm kurulmuş olması doğru değil ise de bu parsel malikinin temyiz istemi yukarıdaki bentte açıklanan nedenle reddolunduğundan düşülen hataya değinilmekle yetinilmiş davacının temyiz itirazının reddi gerekmiştir.

3- Yukarıda sözü edildiği üzere 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine dayanarak açılmış düzeltme işleminin iptaline ilişkin davalarda kanuni hasım lehlerine düzeltme yapılan taşınmaz malik veya malikleridir. Kadastro müdürlüklerine bu tür davalarda husumet düşmeyeceğinden müdürlük aleyhine açılan davanın pasif dava ehliyeti yokluğu nedeniyle reddi gerekirken bu yönün gözden kaçırılması doğru olmamıştır. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir