1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1990/1065, K: 1990/8791, T: 26.10.1990


Özet: Kadastro müdürlüğünce yapılan düzeltmeye karşı itirazla ilgili davanın; kadastro müdürlüğü aleyhine değil, anılan düzeltme ile ilgili taşınmaz malikleri aleyhine açılması gerekir.

Davacı tarafından, davalı aleyhine 15.3.1988 gününde verilen dilekçe ile sınır tashihine itiraz istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın kabulüne dair verilen 2.11.1989 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı idare temsilcisi tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi gereğince ve kadastro müdürlüğünce yapılan düzeltmeye karşı itiraza ilişkindir. Sözü edilen yasa hükmüne göre, davanın kadastro müdürlüğü aleyhine değil, bu düzeltme ile ilgili taşınmaz malikleri aleyhine açılması gerekmektedir. Düzeltme, davacıya ait 1393 sayılı parselin etrafındaki 1384, 1487 ve 707 sayılı parsellerle ilgili olduğundan husumet, bahsedilen taşınmaz maliklerine yöneltilmelidir. Kadastro müdürlüğü aleyhine açılan davanın belirtilen nedenle reddi icab ettiği gözetilmeksizin yazılı biçimde kabulü doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir