1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2005/997 K: 2005/1831 T: 14.03.2005


Kadastro Kanunu’nun 41. maddesine dayanılarak açılacak davalarda hasım Kadastro Müdürlüğüdür. Dava dilekçesinde yerel Kadastro Müdürlüğü yerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün davalı olarak gösterilmesi, temsilde yanılgıyı gösterir. Diğer hak sahiplerinin de davada taraf gösterileceği zorunludur.

Davacı, kadastro yolu ile adına yazılan 166 parsel numaralı taşınmazın ölçü krokisindeki mesahasının 7111 m2 olmasına rağmen teknik bir hata sonucu paftasına 5400 m2 gelecek şekilde işlendiğini bildirerek yerinde yapılacak keşifle çapının ölçü krokisine uygun biçimde düzeltilmesini istemiştir. Davasını açarken husumeti Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü´ne yöneltmiştir.

Mahkemece, 3402 sayılı Yasanın 41. maddesine dayanılarak açılan davalarda Kadastro Müdürlüğünün hasım gösterilemeyeceği hükme dayanak yapılarak dava reddedilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesine dayanılarak açılacak davalarda hasım Kadastro Müdürlüğüdür. Dava dilekçesinde yerel Kadastro Müdürlüğü yerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün davalı olarak gösterilmesi, temsilde yanılgıyı gösterir. Yerel Kadastro Müdürlüğü Genel Müdürlüğün bir alt kuruluşu olmakla bu birimin yöntemine uygun biçimde davadan haberdar edilmesi husumetteki yanılgıyı gidermeye yeterlidir.

Eldeki davada 20.10.2004 günlü oturuma Hazine vekilinin katıldığı anlaşılmaktadır. 3533 sayılı Yasa hükümlerine göre Hazine vekilleri yerel kamu idarelerini vekil sıfatı ile davada temsil edebildiklerine göre Yerel Kadastro Müdürlüğünün 20.10.2004 tarihli oturum itibariyle davada yer aldığını kabul etmek gerekir. Açıklanan nedenle husumet yanılgısına dayalı mahkeme gerekçesi yerinde değildir.

Hüküm verildikten sonra dava temyiz aşamasında iken 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. maddesi 3.3.2005 ve 5304 sayılı Yasa ile değiştirilerek eski metin içinde bulunan “vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan” sözcükleri birinci fıkra metninden çıkarılmış, bunların yerine “ölçü ve sınırlandırma” sözcükleri konulmak suretiyle maddenin birinci fıkrası yeniden şekillendirilmiştir. Yasadaki bu değişiklik kesinleşmemiş tüm davalarda uygulanacağından uyuşmazlığın çözümünde maddenin yeni metni de gözönünde tutulmalıdır.

41.maddenin 1.fıkrası hükmü gereğince diğer hak sahiplerinin de davada taraf gösterileceği zorunlu bulunduğuna göre somut olayda paftasına göre 166 parselin kuzeyinde yer alan tapulama harici belge bulunması nedeniyle Hazine ve Aslanbucak köyü tüzelkişiliğinin de davada yer alması gerekir. Eksik inceleme ve husumet nedeniyle davanın reddi yasaya aykırı olup, hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir