1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2003/5400 K: 2003/6440 T: 26.09.2003


Kadastro Kanunu 41. madde uygulamalarında lehine düzeltme yapılan ve dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişilerin yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, davacı ve davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davalılar Ömür ve Yaşar Civanşen’in temyiz itirazlarına gelince, Kadastro Müdürlüğünün resen yaptığı düzeltme işlemi sonucu, kadastrol pafta da değişiklik oluştuğu ve bu işlemin iptaline karar verildiğine göre;

Lehine düzeltme yapılan davalılar Ömür ve Yaşar Civanşen’in taşınmazlarında düzeltme yapılmasına ve davanın da açılmasına sebebiyet vermedikleri anlaşılmıştır.

Dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişilerin yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı görülmüştür. Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasının 3 ve 4 bendinin hükümden çıkarılmasına 5. bendin 4. bent sayılmasına ve 5. bent olarak da “yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına” cümlesinin eklenmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ BU HALİYLE ONANMASINA, 26.9.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir