1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1992/7466 K: 1993/2796 T: 02.04.1993


Özet: 3402 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca çapta ve mülkiyet durumunda değişiklik yapılamaz.

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 9.5.1990 gününde verilen dilekçe ile Kadastro Müdürlüğünün düzeltme kararının kaldırılması istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın reddine dair verilen 26.3.1992 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Kadastro kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamadan doğan fenni hatalar ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Bu tür düzeltmelerde çapta değişiklik yapılamaz. Davaya konu olayda, mülkiyet değişikliğine yol açılmıştır ve bu haliyle 3402 sayılı Yasanın 41. maddesinin kapsamı dışına çıkılmıştır. Bu husus gözetilmeden red kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir