1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2001/7070 K: 2001/7240 T: 26.10.2001


Dava konusu taşınmazlar arasında kırık noktanın yanlış tersim edildiği gerekçesiyle düzeltme yapılmıştır. Ancak, teminat hatası düzeltilirken, davacıya ait taşınmazlardan bir miktar yer davalılar taşınmazına eklenmiş ve böylece çapta yapılan değişiklik ile mülkiyet nakli oluşmuştur. Sorun ancak yasal süresi içinde açılacak tapu iptali ve tescil davası ile çözümlenebilir.

Davacı, 459 ve 460 parseller ile 1489 parsel sayılı taşınmazlar arasında tersimat hatası bulunduğu gerekçesiyle Kadastro Müdürlüğünce 3402 sayı Yasanın 41. maddesi uyarınca düzeltme yapıldığını, bu düzeltmenin kendi aleyhine olduğunu ileri sürerek yapılan düzeltme işleminin iptalini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, tersimat hatasının düzeltilmesine ilişkin yapılan işlemin doğru olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmü, davacı temyiz etmiştir.

Dava, 3402 sayılı yasanını 41. maddesine göre yapılan düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Anılan maddeye göre; kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar, ilgilinin başvurusu üzerine veya Kadastro Müdürlüğünce resen düzeltilir. Düzeltme işleminin ilgililere tebliğinden sonra, 30 gün içerisinde işlemin iptali için Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde işlem kesinleşir.

Somut olayda, dava konusu taşınmazlar arasında 363 numaralı kırık noktanın yanlış tersim edildiği gerekçesiyle düzeltme yapılmıştır. Ancak, teminat hatası düzeltilirken, davacıya ait taşınmazlardan bir miktar yer davalılar taşınmazına eklenmiş ve böylece çapta yapılan değişiklik ile mülkiyet nakli oluşmuştur. Bu şekildeki düzeltmeler yukarıda açıklanan maddeye aykırıdır. Sorun ancak yasal süresi içinde açılacak tapu iptali ve tescil davası ile çözümlenebilir. Açıklanan nedenlerle, mahkemece, mülkiyet nakline neden olacak şekilde yasaya aykırı olan düzeltme işleminin iptaline karar vermek gerekirken, davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir