1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 2002/3364 K: 2002/3853 T: 17.05.2002


Tersimat hatasının mülkiyet nakline sebep olabileceği durumlarda, hak sahiplerinin 41.madde hükmünden yararlanma olanakları yoktur. Ancak, tapu iptali ve tescil isteğinde bulunabilirler.

Dava, 3402 Sayılı Yasanın 41.maddesi uyarınca yapılan düzeltme işleminin iptali isteğine ilişkindir. Anılan maddeye göre, kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan, ölçü ve tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin başvurusu üzerine veya kadastro müdürlüğünce resen düzeltilir. Yapılan düzeltme işlemi ilgililere tebliğ edilir, ilgililerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılan düzeltme işleminin iptali için Sulh Hukuk Mahkemesine dava açma olanakları vardır. Bu davada husumet, yararına düzeltme yapılan kişilere yöneltilmesi gerekir.

Somut olayda, davacılara ait taşınmaz ile davalılar Halil Ç. ve arkadaşlarına ait taşınmaz sınırında tersimat hatası olduğu gerekçesiyle düzeltme yapılmış ve davacılara ait taşınmazdan bir miktar yer davalılar taşınmazına eklenmiştir.

1-Kadastro Müdürlüğünce yapılan bu işlem davacılara tebliğ edilmiş ancak, bu tebligat ilgililerin gerçek adresine yapılmadığı gibi, Tebligat Kanununun 21.maddesi uyarınca haber verilen komşu ismi de açıkça gösterilmemiştir. Tebligatın usulsüzlüğü nedeniyle dava süresinde kabul edilmiştir.

2- Davanın yararına düzeltme yapılan kişilere karşı açılması gerektiğinden, Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhine açılan davanın reddinde bir usulsüzlük görülmemiş ancak, ilgili kurumları temsil eden Hazine vekili yararına vekalet ücretine hükmedilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.

3- Yapılan düzeltme işlemine gelince, yasanın açık hükmü bu işlemler ile mülkiyet nakli yapılamayacağı şeklindedir. Ne varki, dava konusu işlemle çapta değişiklik yapılarak davalılar yararına mülkiyet nakli sağlanmıştır. Tersimat hatasının mülkiyet nakline sebep olabileceği durumlarda, hak sahiplerinin 41.madde hükmünden yararlanma olanakları yoktur. Ancak, tapu iptali ve tescil isteğinde bulunabilirler. Mahkemece, açıklanan nedenle davanın kabulüne karar vermek gerekirken red kararı verilmesi doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir