1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1993/7027 K: 1993/7161 T: 30.9.1993


Kadastro Kanunu’nun 41. maddesi uyarınca açılan, kadastrosu kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar hakkında kadastro müdürlüğünce yapılan düzeltmenin kaldırılması davasında, taşınmazın değeri nazara alınmaz. Görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir.

Davacı tarafından, davalı aleyhine 18.6.1993 gününde verilen dilekçe ile düzeltmenin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 15.7.1993 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR: Dava, 3402 sayılı Yasanın 41. maddesine göre açılmıştır. Bu maddeye göre; kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin başvurusu veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Aynı maddeye göre, bu düzeltmenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kaldırılması için Sulh Mahkemesine dava açılabilir. Bu gibi hallerde görevli mahkeme yasada belirtildiği gibi Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan görevli Mahkemenin tayininde değere bakılmaz. Bu nedenle davanın esasına girilerek sonucu hakkında karar verilmek gerekirken taşınmazın değeri nazara alınarak görev yönünden davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz itirazlarının yukarıda gösterilen nedenlerle kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine, 30.9.1993 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir