1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1994/5799 K: 1994/1821 T: 21.02.1994


Özet: Kadastrosu kesinleşmiş taşınmazlarda; ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hataların Kadastro Müdürlüğünce düzeltilebilmesi, ancak vasıf ve mülkiyet değişikliği yaratmaması koşuluyla mümkündür.

Davacı ile davalı arasında tapulamada yapılan geometrik düzenleme ile ilgili dava geçmiş, nizalı bir kesim yerin davalı çapına alındığından davacının açmış olduğu tapu iptali ve tescile ilişkin dava reddedilmiş ve red kararı kesinleşmiştir.

Bundan sonra davacı, davasını kaybettiğinden dolayı Tapu Sicil Muhafızlığına tersimat hatası bulunduğuna dair müracaatta bulunarak düzeltme yapılmasını istemiş ise de, önce Tapu Sicil Müdürlüğü talebi kabul etmemiş, sonradan kabul ederek düzeltme yapmıştır. Bunun üzerine 3402 sayılı Yasanın 41. maddesine göre Hacer dava açmış ve davayı kazanmış ve mülkiyet uyuşmazlığı doğduğundan dolayı eski hale iadesine karar verilmiş, bu kararda kanun yoluna başvurulmadığından kesinleşmiştir. Bundan sonra davacı yine tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Bu dava mahkemece kabul edilmiştir.

3402 sayılı Yasanın 41. maddesi uyarınca; kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin müracaatı veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Düzeltme, taşınmaz mal malikleri ile diğer hak sahiplerine tebliğ olunur, tebliğ tarihinden başlayan 30 gün içinde düzeltmenin kaldırılması yolunda Sulh Mahkemesine başvurulmadığı takdirde yapılan düzeltme kesinleşir.

Böyle bir dava açıldığında tersimat hatasından dolayı mülkiyet değişikliğinin meydana gelmesi gerekir. Olayda mülkiyet değişikliği meydana gelmektedir. Evvelce geçirilen safahatta göz önüne alınarak davanın reddine karar vermek gerekirken, kabulüne karar verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir