1. Anasayfa
  2. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1993/7027 K: 1993/7161 T: 30.09.1993


Özet: 3402 sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca açılan, Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan düzeltmenin kaldırılması davalarında, taşınmazın değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Davacı tarafından, davalı aleyhine 18.6.1993 gününde verilen dilekçe ile düzeltmenin iptali istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; mahkemenin görevsizliğine dair verilen 15.7.1993 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

Dava, 3402 sayılı Yasanın 41. maddesine göre açılmıştır. Bu maddeye göre; kadastroları kesinleşmiş taşınmaz mallarda vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan doğan fenni hatalar ilgilinin başvurusu veya Kadastro Müdürlüğünce re’sen düzeltilir. Aynı maddeye göre, bu düzeltmenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kaldırılması için Sulh Mahkemesine dava açılabilir. Bu gibi hallerde görevli mahkeme yasada belirtildiği gibi Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan görevli Mahkemenin tayininde değere bakılmaz. Bu nedenle davanın esasına girilerek sonucu hakkında karar verilmek gerekirken taşınmazın değeri nazara alınarak görev yönünden davanın reddi usul ve yasaya aykırıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir