1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2007/2336, K:2004/2183 22.11.2007


Özet: Ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasa’nın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada; uyuşmazlık konusu yeni yapılaşma koşulları öngören 1/5000, 1/1000 ve 1/50000 ölçekli imar planlarının onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmediği hk.

TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca gereği görüşüldü: Dava; Ankara, Yenimahalle, ? Köyü, ? parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ruhsatsız yapıların 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Yenimahalle Belediye Encümeninin 10.10.2000 günlü, 2677-2842 sayılı kararlarının iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 6. idare Mahkemesi, 3.10.2001 günlü, E:2001/75, K:2001/1120 sayılı kararıyla; bakılan davada, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi … Köyünde bulunan davacı Kooperatife ait kadastral ? no’lu parsel üzerinde bulunan inşaatların mahallinde 3.7.2000 tarihinde davalı idare elemanlarınca yapılan denetiminde; imarsız alanda ruhsatsız olarak 9.40×9.50 mt ebatlarında bodrum + zemin+normal kat ve çatı katından oluşan (çatı katında 5.20×3 mt ebadında üstü kiremit ile kapalı teras, 5.20×3 mt ebadında çatı arasında 1 adet oda ve 3×1 mt. Ebadında tuvaletten oluşan) toplam 166 adet dublex villa inşaatı yapıldığı, inşaatın durumunun çatısı kapanmış, dış sıva ve kaplaması bitmiş, pencere doğrama ve camları takılmış, iç kısmında ince işlerin devam ettiğinin tespit edildiği, aykırılıkların giderilmesi için bir aylık süre verilerek 3.7.2000 gün ve 2 ila 167 sayılı toplam 166 tespit zaptı tanzim edilerek mahalle muhtarına 23.8.2000 tarihinde tebliğ edildiği, ayrıca aynı günlü mühürleme tutanağı düzenlenerek inşaatların mühürlendiği, 22.9.2000 tarihinde yapılan ikinci denetimde, tespit zabtındaki aykırılıkların giderilmediğinin anlaşılması üzerine dava konusu edilen Encümen kararlarıyla inşaatların yıkılmasına karar verildiği, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ile parselasyon planları henüz yapılmamış bir alanda ruhsatsız olarak yapılan toplam 166 adet villanın ruhsata bağlanması imkânının olmaması karşısında tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir.

Bu karar temyiz incelemesi sonucunda; Danıştay Altıncı Dairesinin 22.4.2003 günlü, E:2002/344, K:2003/2508 sayılı kararıyla, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla onaylandığı ve 30.4.1999, 30.5.1999 tarihleri arasında ilan edildiği, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü,, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla onaylandığı, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonun Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından anılan imar planlarında uyuşmazlık konusu parselin hangi kullanım amacına ayrıldığı araştırılarak ve öngörülen yapılaşma koşulları göz önünde bulundurularak uyuşmazlık hakkında yeniden karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş ise de İdare

Mahkemesince; uyuşmazlık konusu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planının inşaatların başlamasından (1995) çok sonra 12.3.1999 tarihinde, 1/1000 ölçekli imar planlarının yargılama süreci içerisinde 3.4.2002 tarihinde yapıldığı, parselasyon planlarının ise henüz kesinleşmediği bir alanda ruhsatsız olarak yapılan 166 adet villanın 3194 sayılı Yasanın 32. maddesi uyarınca yıkılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 19.2.2004 günlü, E:2004/362, K:2004/186 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Temyiz istemine konu dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazların da aralarında bulunduğu bölgeye ilişkin olarak 1/5000 ölçekli imar planının Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.3.1999 günlü, 151 sayılı kararıyla, 1/1000 ölçekli mevzi imar planının ise 31.1.2001 günlü, 29 sayılı ilçe belediye meclisi kararıyla, yine anılan bölgeye ilişkin olarak yeni yapılaşma koşulları öngören 1/50000 ölçekli Ankara Nazım İmar Planı Kısmi Revizyonundan da Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 18.7.2001 günlü, 1734 sayılı işlemiyle onaylandığı anlaşıldığından yeni planlar incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken İdare Mahkemesince davanın reddi yolunda verilen ısrar kararında hukuki isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir