1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 2014/2243, K: 2016/300


Özeti: Uyuşmazlıkta, 3194 sayılı imar Kanunun 32. maddesinde aranan şartlara uygun olarak alınmış bir yıkım kararından söz edilemeyeceğinden, uyuşmazlık konusu yapıların boşaltılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı.

Dava; Sivas İli, Yıldızeli ilçesi, Kalın Beldesi, … sayılı parsel üzerinde bulunan ruhsatsız yapıların 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinin uygulanabilmesi için boşaltılmasına ilişkin Belediye Başkanlığı’nın 15.09.2011 günlü, 173 sayılı işlemi ile bu işleme yapılan itirazın yanıt verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Sivas İdare Mahkemesi’nin 13/12/2012 günlü, E:2012/82, K:2012/1334 sayılı kararıyla; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yapılar için kural olarak plan ve mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve projelerdeki sorumluluk kendilerine ait olmak şartıyla avan projeye göre ruhsat alınmasının zorunlu olduğu, Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 37. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen ruhsat istisnasından yararlanabilmek için, yapının enerji, sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma ve benzeri hizmetler ile ilgili olması gerektiği, uyuşmazlığa konu alanda davacı idare tarafından inşa edilen yapıların ruhsat alınmaksızın yapıldığı, mevcut yapılar içerisinde depo, ambar ve Yönetmeliğin 37. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen istisnadan yararlanması mümkün olmayan dinlenme tesislerinin bulunduğu, bu yapılardan sadece dinlenme tesislerinin mühürlendiği, mühürlenen apart tipi evlerin davacı idare tarafından sosyal tesis olarak işletildiği ve vergi mükellefiyeti tesis edildiği, bu durumda, istisna kapsamına dahil edilerek ruhsatsız yapılması mümkün olmayan dinlenme tesislerinin, 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca işlem yapılacağından boşaltılmasına ilişkin davalı idarenin 15/09/2011 günlü, 173 sayılı işlemi ile bu işleme karşı 24/10/2011 günlü itirazın zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Ondördüncü Dairesi’nin 27/09/2013 günlü, E:2013/2354, K:2013/6446 sayılı kararıyla; davacı idare tarafından Sivas Belediyesine 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak ruhsat başvurusunda bulunulduğu halde başvurunun neticelendirilmediği gibi 3194 sayılı Kanunun 32. maddesi uyarınca yıkım konusunda karar verme yetkisinin belediye encümenine ait olması nedeniyle belediye başkanlığı tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden de hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak, davanın reddi yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Sivas İdare Mahkemesi’nin 03/04/2014 günlü, E:2014/522, K:2014/454 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

3194 sayılı imar Kanunu’nun 32. maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulca tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonucunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir. Ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.” hükmü yer almaktadır.

3194 sayılı Kanun’un yukarıda anılan 32. maddesinin açık hükmü karşısında; ruhsatsız veya ruhsat ve eki projesine aykırı yapı, tadilat ve imalatların yapıldığının ilgili idarece öğrenilmesi üzerine, ilgili idarenin fen elemanlarınca somut ve ayrıntılı biçimde o andaki inşaat durumunun yapı tatil tutanağı ile tespit edildikten sonra yapının mühürlenerek inşaatın durdurulması, düzenlenen yapı tatil tutanağının yapı yerine asılması, yapı tatil tutanağına ilişkin tebligatın bir nüshasının muhtara bırakılması, tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ayı geçmemek üzere yapı sahibine yapısını ruhsata uygun hale getirmesi veya ruhsat alması için süre tanınması, tanınan süre içerisinde ruhsat alınmadığının veya ruhsata aykırılığın giderilmediğinin yapılan inceleme sonucunda anlaşılması halinde ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan yapının ilgili belediye encümeni veya il encümeni kararı ile yıkımına karar verilmesi, yıkım kararının uygulanabilmesi amacıyla da yapının boşaltılmasına ilişkin kararın alınması gerektiği kuşkusuzdur.

Oysa, uyuşmazlık konusu olayda, bu süreç tersinden işletilmiş ve önce yapıların tahliyesine ilişkin dava konusu işlem tesis edilmiştir. Davacı idarece inşa edilmiş olan yapıların imar durumunun tespitine ilişkin yapı tatil tutanağı düzenlenmediği gibi söz konusu yapılar hakkında alınmış bir yıkım kararı da bulunmamaktadır. Kaldı ki dava konusu işlemden sonra 23/09/2011 tarihinde söz konusu yapılar hakkında yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir.

Bu durumda; Kanunun aradığı şartlar yerine getirildikten sonra alınmış bir yıkım kararı bulunmaksızın, uyuşmazlık konusu yapıların boşaltılmasına ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir