1. Anasayfa
  2. Danıştay İDDK Kararları

Danıştay İDDK E: 1997/548 K: 1998/640 T: 11.12.1998


Denizden doldurularak kazanılan taşınmaz üzerinde belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerek

Denizden doldurularak kazanılan taşınmazın işgali nedeniyle 1.1.1986-31.12.1990 dönemi için ecrimisil istenilmesine ilişkin 12.6.1991 günlü 40-31743/6 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda İzmir 1. İdare Mahkemesinin 6.10.1993 günlü, E:1991/553, K:1993/835 sayılı kararıyla, 3621 sayılı Kıyı Kanununun yürürlüğe girdiği 17.4.1990 tarihinden önce belediye tarafından doldurulan alanın tasarruf ve idaresinin 1580 sayılı Yasanın 159. maddesi hükmü uyarınca belediyelere ait olduğu, uyuşmazlığa konu taşınmazın da belediye tarafından denizden doldurularak kazanıldığı ve üzerindeki kafeteryanın davacıya kiraya verildiğinin anlaşıldığı, bu durumda devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunmayan yer için ecrimisil istenilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Bu karar, temyiz incelemesi sonucu Danıştay Altıncı Dairesinin 12.10.1995 günlü E:1995/2680, K:1995/3669 sayılı kararıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilme sine ilişkin dava konusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İzmir 1. İdare Mahkemesi bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare bu kez idare mahkemesinin 30.4.1997 günlü E:1997/183, K:1997/428 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Anayasanın 43. maddesinde, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, 743 sayılı Türk Medeni Kanununun 636. maddesinde sahipsiz yerlerde birik inek, dolmak ve kaymak veya umuma ait suların mecra veya seviyeleri değişmek gibi bir suretle teşekkül edip kendisinden istifade mümkün olan arazinin Devletin mülkü olduğunu; 3086 sayılı Kıyı Kanununun 5. maddesinde de kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Bu hükümlere göre denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve özel mülkiyete konu olamayacağı açıktır.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesinde, devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların gerçek ve tüzel kişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden bu kanunun 9. maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 13. maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek ecrimisilin isteneceği, ecrimisilin talep edilebilmesi için. Hazinenin işgal den dolayı bir zarara uğramış olmasının gerekmediği ve fuzuli şagilin kusurunun aranmayacağı hükmü yer almıştır.

Dava konusu yerde anılan madde hükmü uyarınca belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerekmekte olup, böyle bir devir bulunmadığından, taşınmazın üzerinde yapılan kafeteryanın davacıya kiralanması da davacının fuzuli sağıl olma durumunu değiştirmeyeceğinden ecrimisil yönünden sonuca etki etmeyecektir. Dolayısıyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan uyuşmazlığa konu taşınmazın işgali nedeniyle ecrimisil istenilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığından, idare mahkemesince dava konusu işlemin iptali yönünde verilen kararda isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle. İzmir 1. İdare Mahkemesinin 30.4.1997 günlü, E:1997/183, K:1997/428 sayılı ısrar kararının Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararı doğrultusunda bozulmasına, dosyanın anılan idare mahkemesine gönderilmesine, 11.12.1998 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir