Son Yazılar

Danıştay 6. Dairesi E: 1992/1630 K: 1992/3291 T: 24/09/1992

İmar planına göre yolda kalan ve davacının rızası ile terk edilen taşınmazın sonradan yürürlüğe giren imar planı ile kısmen yol dışında kalan bölümünün davacıya iadesi gerektiği yolundaki mahkeme kararında isabet görülmediği Dava, taşınmazın 1985/yılında ifraz sırasında 1981/tasdik tarihli imar planına…

Danıştay 6. Dairesi E: 1991/879 K: 1991/601

775 sayılı Yasa uyarınca belediyeye intikal eden Hazine’ye ait yer sonradan yapılan imar planında oto yolu kamulaştırma güzergahına alındığı nedeniyle bu yeri Karayolları Genel Müdürlüğü adına yola terkin edilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından mahkemece Karayolları Genel Müdürlüğü’nün katma bütçeli bir…

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/1402 K: 1991/76 T: 31/01/1991

İmar planında öngörülen amacın gerçekleştirilmesi için bedelsiz olarak belediyeye terk edilen taşınmazın plan değişikliği nedeniyle amaca uygun kullanım imkanı bulunmayan kısmının bedelsiz terk edene (mirasçılarına) geri verilmesi yolundaki işlemde isabetsizlik görülmediği Dava, Belediyenin mülkü olup, müstakil inşaata elverişli bulunmayan taşınmazın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1990/664 K: 1990/1202 T: 6.6.1990

İmar planında çok katlı otoparka tahsisli, mülkiyeti emekli sandığına ait olan yerin mülkiyetinin belediyeye devri konusunda yapılan başvurunun Maliye ve Gümrük Bakanlığınca incelenerek bir karar verilmesi gerektiğinden, konu hakkında taşınmaz maliki kamu kuruluşunun görüşünün alınarak belediyeye bildirilmesinde isabet görülmemiştir. İstemin…

Danıştay 6. Dairesi E: 1982/3378 K: 1984/3076 T: 21/11/1984

İmar planında yeşil saha olarak belirlenen ve mülkiyeti hazineye ait taşınmazın bedelsiz olarak belediyeye devri isteğinin 6785 sayılı kanunun 31.maddesine göre ancak bakanlar kurulunca incelenebileceği Dava, sahil yolu üzerinde bulunan, mülkiyeti hazineye ait taşınmaz malın, 1/5000 ölçekli, 1966 onay tarihli…

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1147 K: 1983/1085 T: 17/03/1983

İmar planında mezarlık sahasına tahsisli hazine arsasının belediyeye devri isteminin bakanlar kurulunca incelenmesi gerekirken, istemin maliye bakanlığınca reddinde isabet bulunmadığı Dava, taşınmazdaki 12/24 hazine payının, imar planında mezarlık sahasında kalması nedeniyle, 6785 sayılı yasanın 31.maddesi uyarınca, davacı Belediyeye bedelsiz terki…

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1994/9923 K: 1995/673 T: 27.1.1995

Meralar, onaylanmış imar planında genel hizmetler dışında bir amaca ayrılmışsa, belediyelere terkini sözkonusu olmaz. Bu nedenle çıplak mülkiyeti Hazineye ait olan meraların özel mülk olarak belediyelere geçmesi mümkün değildir. Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.9.1992 gününde verilen dilekçe ile satın…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3559 K: 1999/4033 T: 15.9.1999

ÖZET: İmar planında kültür park olarak belirlenen mülkiyeti hazineye ait taşınmazların 3194 sayılı yasanın 11. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, anılan taşınmazların belediyeye devri yolunda yapılan başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık yoktur. İstemin Özeti: İstanbul 5.…

Danıştay İDDK E: 2015/881 K: 2015/83

Uygulama imar planında yolda kalan taşınmaz üzerine reklam panoları konulmak suretiyle belediye tarafından fuzulen işgal edildiği tespit edilen devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alan nedeniyle belediyeden ecrimisil istenebileceği hakkında Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Eskişehir Valiliği Karşı Taraf (Davacı) :…

Danıştay 10. Dairesi E: 2005/3855 K: 2007/5766

Hazineye ait taşınmazı, imar planına ve devir amacına uygun olarak kullanan davacı belediyenin, fuzuli şagil olarak nitelendirilmesi sonucu, düzenlenen ecrimisil düzeltme ihbarnamesinde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında. İstemin Özeti: Davacı belediyenin çok katlı otopark olarak işletmekte olduğu ve imar planında otopark,…

Danıştay 10. Dairesi E: 2004/4221 K: 2004/4850

İntifa hakkına sahip olduğu alanı amacı dışında otogar yapan ve kiralayan belediyeden Ecrimisil alınması gerektiği hk. TÜRK MİLLETİ ADINA, Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü: Dava, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, Harem İskelesi sokağında bulunan 4 pafta, 1335 ada, 112…

Danıştay 17. Dairesi E: 2015/562 K: 2015/4299 T: 26.10.2015

İmar planında yeşil alan ve yol olarak tescil dışı bırakılan ve kamunun yararlanmasına terk edilen alanların Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması nedeniyle bu nitelikteki bir yerin ilgili belediyeye protokol veya başka bir suretle terk veya devri yapılmamışsa bu alanların…

Danıştay 10. Dairesi E: 2009/9748 K: 2013/7578 T: 30.10.2013

Yukarda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, tapu kaydı terkin edilen yerlerin belediye adına şerh konulmak suretiyle belediyeye devredilmesi durumunda belediyece, bu nitelikteki bir yerin fuzulen işgal edilmesi halinde ecrimisil istenebileceği açıktır. Aksi durumda ise, tapuda tescil dışı bırakılan ve belediye adına…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/6431 K: 2017/1147 T: 27.02.2017

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 11. maddesindeki hükümden, belediyelerin bedelsiz terk suretiyle edindikleri arazi ve arsaları, ancak planda gösterilen kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla kullanabilecekleri, satış işlemine konu edilemeyecekleri, bu durumun tapu kütüğünün beyanlar hanesine “şerh” konulmak suretiyle herkes için hüküm…

Danıştay 10. Dairesi E: 2016/4913 K: 2017/2031 T: 13.04.2017

Adına tahsis yapılan Milli Savunma Bakanlığı'nın ve taşınmazın maliki olan Hazinenin izni alınmaksızın inşaata başlanması ve Hazine tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılmış bir terk işlemi de bulunmamasından dolayı davacının hukuken korunabilir bir hakka dayanmaksızın otoparkı işletmesi sebebiyle fuzuli işgalci olduğu…

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/3703 K: 1998/2935 T: 03.06.1998

3194 sayılı Yasanın 11. maddesinin 3. Fıkrası gereğince imar planlarıyla kullanılış biçimi değiştirilerek imar parseli haline getirilen taşınmazların devir alınan idareye iadesi gerektiğinden dava konusu taşınmazın bedelsiz yola terk edilip belediyeye devredilen ancak daha sonra imar parseline dönüştürülen kısmının yapılan…

Danıştay 6. Dairesi E: 1998/3559 K: 1999/4033 T: 15.09.1999

3194 sayılı Yasanın 11. maddesinde yer alan "park" ibaresinin dayanak yapılması suretiyle imar planında "kültür park" olan bir yerin bedelsiz devri yolundaki başvurunun reddine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı Dava, imar planında kültür park alanı olarak belirlenen mülkiyeti hazineye ait…

Danıştay 6. Dairesi E: 1999/3205 K: 2000/5204 T: 18.10.2000

Dereden ihdas edilen taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilip, devredilmediği, yoldan ihdas edilen taşınmazın belediyeye ait kadastral parsel olarak düzenleme alanına dahil edilip edilmediği ve belediye adına parsel oluşturulup oluşturulmadığı hususlarının araştırılması…

Danıştay 6. Dairesi E: 2012/5723 K: 2015/5912 T: 13.10.2015

Özel mülkiyete konu olan taşınmazlardan sahiplerinin rızası ile umumi hizmetlere bedelsiz olarak terk edilen ancak daha sonra yürürlüğe giren imar planı ile tahsis amacı değişen yerlerin bedelsiz olarak eski maliklerine geri verilmesi yolunda yasal bir düzenleme bulunmamakla birlikte 3194 sayılı…

Danıştay İDDK E: 1997/548 K: 1998/640 T: 11.12.1998

Denizden doldurularak kazanılan taşınmaz üzerinde belediyenin tasarruf yetkisinden söz edilebilmesi için uygulama imar planı kararı ile denizden doldurulmak suretiyle kazanılan taşınmazın 3194 sayılı Yasanın 11. maddesi hükmü uyarınca Maliye Bakanlığının onayı üzerine belediyeye devredilmiş olması gerek Denizden doldurularak kazanılan taşınmazın…

İmar Kanunu 11. Madde Kapsamında Terkle İlgili Danıştay Kararları

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi E: 1994/9923 K: 1995/673 T: 27.1.1995 Meralar, onaylanmış imar planında genel hizmetler dışında bir amaca ayrılmışsa, belediyelere terkini sözkonusu olmaz. Bu nedenle çıplak mülkiyeti Hazineye ait olan meraların özel mülk olarak belediyelere geçmesi mümkün değildir. Devamını…