1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2006/780 K: 2008/941


Davacı ruhsat başvurusunda bulunduğundan, bu başvurunun sonuçlandırılarak bir işlem tesis edilmeden, yapıların yıkımı yolunda tesis edilen işlemde, hukuka uyarlık bulunmadığı hakkında.

Muğla İdare Mahkemesinin 20.5.2005 günlü, E: 2002/1051, K: 2005/510 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Elif Emel Çelik’in Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Sedat Larlar’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Mergenli Köyü, Bozöğrü Mevkii, … pafta, … sayılı parsel üzerindeki altı adet ruhsatsız yapının yıktırılmasına ilişkin 24.7.2002 günlü, 966 sayılı il idare kurulu kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor ile dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, davacının tadilat projesi hazırlayarak ruhsat isteminde bulunduğu, diskonun depo olan kısmı ile anfitiyatronun kıyı kenar çizgisine tecavüzlü kısmının kaldırılması suretiyle diğer yapıların tadilat projesinde yer aldığı ve vaziyet planına işlendiği şekliyle ruhsata bağlanabileceği, bu durumda disco ve anfitiyatro için tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın bu kısmının reddine, mevcut haliyle ruhsata bağlanabilecek olan diğer yapılara ilişkin tesis edilen dava konusu işlemin bu kısmının ise hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale ilişkin kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından 7.3.2002 günlü tadilat projesi hazırlanarak ruhsat talebinde bulunulduğu, ruhsata aykırı yapıların 19.3.2002 günlü yapı tatil tutanağı ile tesbit edilerek 24.7.2002 günlü yıkıma ilişkin belediye encümeni kararının alındığı, İdare Mahkemesince ise, bilirkişi raporuna dayalı olarak uyuşmazlığa konu yapıların ruhsata bağlanıp bağlanmayacağı hususu incelenerek yıkıma ilişkin bu dava hakkında karar verildiği anlaşılmıştır.

Olayda, yapıların ruhsata bağlanıp bağlanmayacağı bu davanın konusu olmadığından, bazı yapıların ruhsata bağlanabileceği sonucuna varılarak dava konusu yıkım işleminin anılan yapılara ilişkin olarak iptal edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Ancak, davacı ruhsat başvurusunda bulunduğundan anılan başvurunun sonuçlandırılarak idarece bir işlem tesis edilmesi ve ruhsata bağlanmaması halinde davacıya bu işlemin iptali istemiyle dava açma hakkı tanınması gerekirken ruhsat başvurusu sonuçlandırılmadan anılan yapıların yıkımı yolunda karar alınmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmında sonucu itibariyle isabetsizlik görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, Muğla İdare Mahkemesinin 20.5.2005 günlü, E: 2002/1051, K: 2005/510 sayılı kararının temyiz edilen kısmının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 13.2.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir