1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2003/7140 K: 2005/4038 T: 11/07/2005


3194 sayılı imar kanunu’nun 17. maddesinin 3.fıkrasına göre yapılacak olan satışların devlet ihale kanununa tabi olmadığından belediye meclisinden satış için önceden karar alınması gerekmediği, müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara satışında belediye encümenlerinin yetkili bulunduğu, uyuşmazlık konusu taşınmazdaki belediye hissesinin satışına ilişkin olarak anılan maddedeki şartların bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre yeni bir karar verilmesi gerektiği hk.

İstemin Özeti: İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 30.4.2003 günlü, E: 2002/765, K: 2003/586 sayılı kararının usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi İsmet Can’ın Düşüncesi: Uyuşmazlık konusu olayda belediye hissesinin satışı konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesindeki koşulların bulunup bulunmadığı yönünden inceleme yapılmadan karar verilmiştir. Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu’nun Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay 6. Dairesisince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul, Avcılar, Cihangir Mahallesi, ? pafta, ? parsel sayılı 18395 m2 yüzölçümlü arsa ile ilgili olarak Avcılar Belediyesinin 2722/18395 hissesinin satışına ilişkin 16.4.2002 günlü, 394 sayılı belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında olduğu belirtilen belediye hissesinin 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca ihaleyi kazanan ?’ya satılmasına karar verildiği, 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. maddesinin 11. bendine göre belediyeye ait bir gayrimenkulün satışı hakkında belediyenin karar organı olan belediye meclisi tarafından karar verilmesi gerekirken belediye encümeni tarafından tesis edilen dava konusu işlemde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1580 sayılı Belediye Kanununun 70.maddesinin 11.fıkrasında, yararı umuma ait belediye taşınmaz mallarının bir hizmete tahsis edilmesine, tahsis yer ve amacının değiştirilmesine veya gelir getiren bir mülk haline dönüştürülmesine belediye meclislerinin karar vereceği hüküm altına alınmıştır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan 1.maddesi hükmü uyarınca belediyenin özel mülkiyetinde olan taşınmazların satışı Devlet İhale Kanununda yazılı hükümlere tabidir. Yine aynı Kanununun 13.maddesi gereğince de belediyelere ait ihaleler belediye encümenince yürütülmektedir. Dolayısıyla belediyenin özel mülkiyetinde olan bir taşınmazın 2886 sayılı Yasa hükümlerine göre yapılacak ihale suretiyle satışının önce belediye meclisince uygun bulunması, buna dayalı olarak da ihalenin belediye encümenince yürütülmesi gerekmektedir.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17.maddesinin 3.fıkrasında ise, Belediye veya Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valiliklerin hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse şüyuunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul, Avcılar, Cihangir Mahallesi, ? pafta ? parsel sayılı 18395 m2 yüzölçümlü taşınmazın 2722 m2 lik kısmın davalı idarenin hisseli olarak malik bulunduğu, imar planında Taks=0,50, Kaks:1.00 ve ifraz şartı minumum 3000 m2 olup, bu hissenin müstakil yapılaşmaya elverişli bulunmadığı, parsel hissedarlarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesine dayanılarak belirlenecek arsa değeri üzerinden belediye hissesini satın almak istedikleri, davalı idarece belediye meclisinin 7.4.1994 günlü, 29 sayılı kararına istinaden belediye hissesinin satış işlemlerine 11.3.2003 günlü başkanlık onayı ile başlandığı, belediye encümeninin 19.3.2003 günlü, 305 sayılı kararı ile idarece belirlenen muhammen bedelle 3194 sayılı Yasanın 17. maddesine dayanılarak 2886 sayılı Yasanın 45. maddesine göre ihaleye çıkarıldığı ve dava konusu işlemle ihale suretiyle satışının gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

3194 sayılı Yasanın 17.maddesinin 3.fıkrasına göre yapılacak olan satışlar Devlet İhale Kanununa tabi olmadığına göre belediye meclisinin satış için önceden karar alması gerekmediğinden müstakil inşaat yapmaya müsait olan parseldeki hissenin diğer hissedara İmar Kanunu uyarınca satışında belediye encümenleri yetkili bulunmaktadır.
Bu durumda, 5860 parsel sayılı taşınmazdaki belediye hissesinin satışına ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 17. maddesindeki şartların bulunup bulunmadığı araştırılıp sonucuna göre yeni bir karar verilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 30.4.2003 günlü, E: 2002/765, K: 2003/586 sayılı kararının BOZULMASINA, 16,09 YTL (16.090.000.-TL.) karar harcı ile fazladan yatırılan 11,97 YTL (11.970.000.-TL.) harcın temyiz isteminde bulunana iadesine, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine 11.7.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir