1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2015/929 K: 2016/336 2.2.2016


ÖZET: İdari yargıda, parselasyon işlemine karşı birden fazla taşınmaz için tek dava dilekçesi ile iptal davası açılabilir…”Bu durumda, dava konusu parselasyon işlemiyle aynı düzenleme alanı sınırı içindeki taşınmazlarla ilgili olarak düzenleme yapıldığına ve aynı iddialara dayanılarak dava açıldığına göre, parselasyon işleminin bütün halinde incelenmesinin bu yolla mümkün olması karşısında, tek bir dilekçe ile davanın açılmasında 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı bir yön bulunmadığı, dolayısıyla mahkemece önce dilekçenin reddine karar verilip, bilahare aynı yanlışlığın tekrarlandığından bahisle davanın reddine hükmedilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

KARAR: Dava, Adana ili, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, 101 ada 1 parsel, 105 ada 2 parsel, 106 ada 1 parsel, 107 ada 1 parsel, 108 ada 1 parsel,109 ada 1 parsel, 110 ada 1 parsel, 112 ada 1 parsel, 115 ada 1 parsel ve 116 ada 1 parsel, sayılı mülkiyeti Hazineye ait taşınmazları kapsayan alanda 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi ile 2981 sayılı Kanunun Ek 1. maddesi uyarınca parselasyon yapılmasına ilişkin Sarıçam Belediye Encümeninin 21/01/2015 tarihli 03/35 sayılı Kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, dava konusu parsellerin farklı adalarda bulunması da dikkate alındığında her parsel yönünden ayrı ayrı hukuki inceleme ve değerlendirme yapılması gerektirdiğinden, her bir parsele yönelik olarak ayrı dava dilekçeleri ile davanın açılması icap ettiği, bu durumda tekbir dilekçe ile dava açılmasında 2577 sayılı Kanun’un 5. maddesi hükmüne uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dilekçenin reddine karar verildiği, yenilenen dilekçede de anılan parsellere karşı tek dilekçe ile dava açıldığı, dolayısıyla aynı yanlışların tekrarlandığı gerekçesiyle davanın 2577 sayılı Kanunun 15. maddesinin 5. fıkrası uyarınca reddine karar verilmiş, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından aynı düzenleme sınırı içinde yer alan taşınmazların bulunduğu alanda parselasyon yapılmasına ilişkin 21/01/2015 tarihli 03/35 sayılı Sarıçam Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılan davada 2577 sayılı Kanun’un 5. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle dilekçenin reddine karar verildiği, yenileme dilekçesinde de aynı yanlışlığın tekrarlandığı belirtilerek davanın reddine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu parselasyon işlemiyle aynı düzenleme alanı sınırı içindeki taşınmazlarla ilgili olarak düzenleme yapıldığına ve aynı iddialara dayanılarak dava açıldığına göre, parselasyon işleminin bütün halinde incelenmesinin bu yolla mümkün olması karşısında, tek bir dilekçe ile davanın açılmasında 2577 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı bir yön bulunmadığı, dolayısıyla mahkemece önce dilekçenin reddine karar verilip, bilahare aynı yanlışlığın tekrarlandığından bahisle davanın reddine hükmedilmesinde usul hükümlerine uyarlık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, Adana 2. İdare Mahkemesince verilen 01/07/2015 tarihli, E:2015/1222, K:2015/1778 sayılı kararın BOZULMASINA, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 02.02.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir