1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1997/5781 K. 1998/6711 T. 22.12.1998


ÖZET: Ada dağıtım cetvellerinde dağıtıma ilişkin tüm bilgilerin sağlıklı biçimde yer alması gerektiğinden, bu kayıtların hatalı ve belirsiz olması durumunda parselasyon işlemi hukuka aykırı duruma gelir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının parselasyon işlemi sonucunda kendilerine taşınmazlarının tamamının tahsis edilmediği, eksik yer verildiği iddiası ile bu davayı açtığı, ancak, dosyada bulunan ada dağıtım cetvellerinde parsel maliklerinin isimleri bulunmadığından, çok sayıda paydaşı olan kadastral parselin yerine taşınmaz tahsis edilip edilmediğinin anlaşılamadığı ve dosyadaki diğer belgelerin uyuşmazlığın çözümlenmesi için yeterli bilgi içermediği anlaşılmaktadır.

İdare mahkemesince karara esas alınan bilirkişi raporunda, kadastral parselin bir çok paydaşı bulunduğundan parselasyon işlemi sonucunda oluşturulan imar parsellerinin de çok paydaşlı olduğu, ancak paydaşların dağıtım cetvelleri üzerinde tek tek isimleri yazılarak belirtilmediği, her bir imar parseli için bir tapu senedi düzenlenerek bu senedin arkasına o imar parselinde paydaş olanların isimleri ve paylarının yazıldığı, işlem dosyasında bulunan tapu senetlerinde imar parseli yüzölçümleri ile tapu senedinde verilen payda rakamlarının birbirini tutmadığı, bu nedenle, tahsis edilen imar parsellerinin yüzölçümlerinin anlaşılmadığı, tapuların arkasına düşülen kayıtların eksik ve okunamaz durumda olması nedeniyle kişilere tahsis edilen arsa ve miktarları hakkında sağlıklı bir karar verme olanağı bulunmadığı belirtilmektedir.

3194 sayılı Yasanın 18. maddesi uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 35. maddesinde düzenlenen imar adalarının parsellere ayrılan kısmının yüzölçümü ile her ada içerisine rastlayan kadastro ve varsa imar parsellerinin yeni yüzölçümleri toplamı karşılaştırılarak, kadastro ve varsa imar parselleri karşılığı olarak hangi imar adası içinde imar parselleri tahsis edilebileceği tesbit edilir ve bu amaçla bir tahsis cetveli düzenlenir; imar adaları içerisine yerleştirilen parsel sayısı ve her parselin yüzölçümü ile hangi kadastro ve varsa imar parselleri karşılık olarak verildiği, düzenlenecek ada dağıtım cetvelleri üzerinde gösterilir kuralı yer almakta; aynı yönetmeliğin tapu siciline beyan ve tescil başlıklı 41. maddesinde ise, tescil işlemi için tapu sicil müdürlüklerine gönderilen dağıtım cetvellerinin kadastro veya imar parsellerinin bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilir ve sonra sırayla imar parsellerinin tescili yapılır kuralı yer almaktadır.

Ada dağıtım cetvelleri ve diğer kayıtların dağıtıma ilişkin bilgileri sağlıklı bir şekilde içermesi zorunludur. Bu kayıtların hatalı ve belirsiz olması durumunda parselasyon işleminin hukuka uygun bir şekilde tesis edildiğinden söz edilemez.

Bu durum karşısında, davacı iddialarının açıklığa kavuşturulması amacıyla yukarıda anılan kurallar uyarınca düzenlenmiş olması gereken ada dağıtım cetvellerinin ve olayın çözümlenmesi için gerekli bulunan, taşınmazın eski ve yeni durumunu gösteren krokilerin, imar planı örneklerinin davalı idareden istenilmesi suretiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekmektedir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir