1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1989/1352 K: 1990/1920 T: 25.10.1990


Parselasyon planına ilan süresi içerisinde itirazda bulunulması nedeniyle bu itirazın reddine ilişkin işlemin tebliğ tarihi itibariyle parselasyon işleminin kesinleşmesi söz konusu olduğundan, mahkemece 3194 sayılı İmar Kanununun bu konudaki özel hükmü göz önünde bulundurulmaksızın 2577 sayılı İYUK’nun 11.maddesine göre davanın süre yönünden reddinde isabet görülmediği hk.<

Dava, davacıya ait parseller ile 8 no’lu parseli de içeren, kısmi ada düzenlemesine ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılmış, İdare Mahkemesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 ve 11.madde hükümleri açıklandıktan sonra dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlık konusu parselasyon planının 30.6.1988 tarihinden itibaren askıya çıkarıldığı 28.6.1988 günlü işlemin davacıya 1.7.1988 gününde tebliğ edildiği, davacının 22.7.1988 günlü dilekçe ile anılan düzenlemeye karşı itirazda bulunduğu, itirazın reddine ilişkin 4.8.1988 günlü, kararın 8.8.1988 gününde davacıya tebliğ edildiği, davacının ise 29.9.1988 gününde İdare Mahkemesine dava açtığı bu duruma göre 2.7.1988 gününde dava açma süresinin işlemeye başladığı 22.7.1988 günlü dilekçe ile dava açma süresinin 21.gününde durduğu, 8.8.1988 gününde itiraz neticesinin tebliğiyle dava açma süresinin yeniden işlemeye başladığı alan 39 günlük süre içinde engeç 16.9.1988 gününde açılması gerekirken 29.9.1988 gününde açılan davada süre aşımı bulunduğu gerekçesiyle dava süre aşımı yönünden reddedilmiş karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

3194 sayılı Yasanın Parselasyon Planlarının hazırlanması ve tescilini düzenleyen 19.maddesinin 1.fıkrasında “İmar Planlarına göre Parselasyon Planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise İl İdare Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat Vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Yashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır kuralı yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, dava konusu parselasyon planının 30.6.1988 tarihinde askıya çıkarıldığı, davacının 22.7.1988 tarihinde askı süresi bitmeden söz konusu işleme itiraz ettiği, Belediye Başkanlığının 4.8.1988 günlü itirazın reddine ilişkin kararının 8.8.1988 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, davacının da bu karar üzerine 29.9.1988 tarihinde İdare Mahkemesince dava açtığı anlaşılmıştır.

Bu durum karşısında parselasyon planının ilanı süresi içerisinde davacı tarafından itiraz edildiği nedeniyle bu itirazın reddine ilişkin işlemin tebliğ tarihi itibariyle parselasyon işleminin kesinleşmesi söz konusu olduğundan dava süresinin itiraza cevabın tebliğ tarihi olan 8.8.1988 tarihinden itibaren başlatılması gerekirken, Mahkemece 3194 sayılı İmar Kanununun bu konudaki özel hükmü göz önünde bulundurulmaksızın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 11.maddesine göre davanın süre yönünden reddine isabet görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir