1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 2005/392 K: 2006/851 T: 07.03.2006


İmar Kanununun 18.maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 5. maddesi uyarınca parselasyon işlemlerini yapma yetkisi bulunan belediye encümenine tesis edilen işleme yapılan itirazın yine belediye encümeninde görüşülerek karara bağlanması gerekirken belediye başkanlığı işlemiyle reddedilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.

TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Altıncı Dairesince Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü: Dava, İlçesi, ? Beldesi, ? Mahallesi, ? ada, ? sayılı parseli de kapsayan alanda yapılan parselasyon işleminin 14.5.2003 günlü, 29 sayılı belediye encümeni kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. ve 3290 sayılı Yasanın Ek:1. maddeleri ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesine göre onaylanması üzerine bu işlemle hisseli duruma gelen davacıya ait taşınmazın müstakil hale getirilmesi yolunda yapılan itirazın reddine ilişkin 14.8.2003 günlü, 2343-2389 sayılı belediye başkanlığı işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesince, yerinde yaptırılan keşif ve bilirkişi üzerine düzenlenen raporun dosyada yer alan bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmesinden, 2001 yılında onanan 1/1.000 ölçekli revizyon uygulama imar planına dayalı olarak 14.5.2003 günlü, 2003/29 sayılı belediye encümeni kararı ile parselasyon yapıldığı, davacının müstakil maliki olduğu parselde ruhsatlı yapısının bulunduğu, aynı ada, 1 ve 3 sayılı parseller üzerinde de inşa edilmiş ruhsatlı yapıların bulunduğu, parselasyon işlemiyle eski 57 ada, 1 ve 2 sayılı parsellerin birleştirilerek 863 m² yüzölçümlü üzerinde iki adet yapı bulunan yeni 2759 ada, 1 sayılı parsel ile diğeri 532 m² yüzölçümlü eski 57 ada, 3 sayılı parsel yerinde yeni 2759 ada 2 sayılı parselin oluşturulduğu, 10 metrelik yol cephesindeki üç adet parselde ruhsatlı yapılaşma olduğu, 2759 sayılı adanın ön köşesindeki üç yapının ayrı ayrı parsellerde korunmasının mümkün olduğu, tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığının anlaşıldığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiş; bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinde “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile … yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tesbit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir ” hükmü getirilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu taşınmazı da kapsayan alanda belediye meclisinin 12.10.2001 günlü, 2001/24 sayılı kararı ile 1/1.000 ölçekli Bağlum 2.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ile İlave Uygulama İmar Planının kabul edildiği, bu planın uygulanması amacıyla belediye encümeninin 14.5.2003 günlü, 29 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18., 2981 sayılı Yasanın 10/c ile 3290 sayılı Yasanın Ek:1. maddeleri uyarınca kabul edilen parselasyon işlemine karşı askı süresi içerisinde davacı tarafından yapılan itirazın 14.8.2003 günlü, 2343-2389 sayılı belediye başkanlığı işlemiyle reddedildiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda içeriğine yer verilen Yönetmelik hükmü uyarıca parselasyon işlemlerini yapmak yetkisi bulunan belediye encümenince tesis edilen işleme yapılan itirazın yine belediye encümeninde görüşülerek karara bağlanması gerekirken belediye başkanlığı işlemiyle reddedilmesi hukuka aykırıdır.

Öte yandan, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılan parselasyon işleminde hisselerin ferdileştirilmesinin mümkün olmamasına karşın, 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca yapılan parselasyon işleminde hisselerin mümkün olduğunca azaltılması ve müstakil parseller oluşturulması, imar parseli tahsis edilmeyecek küçüklükteki hisselerin bedele dönüştürülmesi amaçlandığından 3194 sayılı Yasanın 18. maddesi ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesinin birlikte uygulanma olanağı bulunmamaktadır.

Uyuşmazlığa konu olayda, davacının taşınmazını da kapsayan alanda 3194 sayılı Yasanın 18. ve 3290 sayılı Yasanın Ek:1. maddeleri ile 2981 sayılı Yasanın 10/c maddesi uyarınca parselasyon işlemi yapıldığı görüldüğünden, bu işlemin kabulü yolundaki belediye encümeni kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir