1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2005/702 K: 2005/1016 T: 5.4.2005


Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğiyle taşınmaz edinme koşullarının gerçekleşmediği mahkemece toplanan ve doğru olarak değerlendirilen delillerle saptanmıştır.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Mehmet (Mehmet Nuri) C. mirasçısı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 839 parsel sayılı 27.300m2 yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydına ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Mehmet C. (Mehmet Nuri C.) adına tespit edilmiştir.

Davacı hazine taşınmazın hazineye ait olduğunu öne sürerek itiraz yoluyla dava açmıştır.

Yargılama sırasında da tapu kayıtlarına dayanmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın davacı hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Mehmet (Mehmet Nuri) C. mirasçısı Mustafa C. tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı Mehmet (Mehmet Nuri) C. mirasçısı Mustafa C.’nin temyizi davacı hazine adına tapuya tesciline karar verilen dava konusu 839 parsel sayılı taşınmazla ilgili hükme yöneliktir.

Davalı tarafın tutunduğu vergi kaydı ile davacı hazinenin dayandığı tapu kayıtlarının dava ve temyize konu 839 parsel sayılı taşınmazı kapsamadığı dava konusu taşınmaz üzerinde tespit tarihine göre davalı taraf yararına 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğiyle taşınmaz edinme koşullarının gerçekleşmediği mahkemece toplanan ve doğru olarak değerlendirilen delillerle saptanmıştır.

Sonuç: Delillerin değerlendirilmesi mahkemeye aittir. Bu nedenler ve hükümde gösterilen diğer gerekçelere göre davalı Mehmet C. mirasçısı Mustafa C.’nin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 5.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir