1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2005/3898 K: 2005/3987 T.19.12.2005


Yetkili idari mercilerce yapılan mera tahsisine ilişkin yönetimsel işleme karşı idari yargı yerinde dava açılarak ve yönetimsel işlemin iptal edildiği öne sürülerek bu hukuksal olgunun kanıtlanmadığı takdirde mera niteliği ile sınırlandırılmak suretiyle tespit edilen taşınmazlar üzerindeki sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz.

Öğretide ve Yargıtay uygulamasında kararlılık kazanan baskın görüşlere göre, yetkili idari merciler tarafından yapılan mera tahsisi ile ilgili işlemin dayanağı mera tahsis haritası ve eki belgelerin kapsamı dışında kalan taşınmazların, öncesi kamu malı niteliğinde mera olsa bile mera tahsisine ilişkin yönetimsel işlemlerin kesinleştiği günden itibaren bu niteliklerini yitirirler.

Ne var ki, tahsisin kesinleştiği 04.07.1975 tarihinden taşınmazların kadastro tespitlerinin yapıldığı 1983 yılına kadar 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. maddesi hükmünde tanımlamasını bulan ve iktisap sağlayan 20 yıllık kazandırıcı zamanaşımı süresi dolmamıştır.

Kaldı ki, dava ve temyize konu taşınmazların sınırlarında eylemli biçimde 857 ve 867 parsel sayılı taşınmazların mera, niteliği ile sınırlandırılmak suretiyle tespit edildiği de dosya içeriğiyle saptanmıştır. Kural olarak bu nitelikteki taşınmazlar üzerindeki sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz.

Mahkemece az yukarıda saptanan maddi ve hukuki olgular ile yetkili idari mercilerce yapılan mera tahsisine ilişkin yönetimsel işleme karşı idari yargı yerinde dava açılarak sözü edilen yönetimsel işlemin iptal edildiği öne sürülerek bu hukuksal olgunun kanıtlanmadığı dikkate alınarak hazinenin temyizine konu 540 parsel sayılı taşınmazın davacı hazine adına, katılan davacı L.’nin temyizine konu 536, 540, 541 ve 547 parsel sayılı taşınmazlara yönelen davalarının reddine, 536, 541 ve 547 parsel sayılı taşınmazların tespit gibi 540 parsel sayılı taşınmazın ise davacı hazine adına tesciline karar verilmesi zorunludur.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir