1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2004/967 K: 2004/1299 T: 5.4.2004


Kamu malı niteliğindeki meralardan herkesin, gerçek ya da tüzel kişilerin yararlanma hakkı bulunduğundan, gerçek kişi davacıların dava açabilecekleri kuşkusuzdur; bu hukuksal olgu öğretide, uygulamada kararlılık kazanmıştır.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davacılar tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi. Dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi, gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında dava konusu 2104 parsel sayılı taşınmaz tutanağında belirtilen hukuksal nedenlere dayanılarak davalı hazine adına tespit edilmiştir. Davacılar dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde mera olduğunu öne sürerek dava açmışlardır. Mahkemece davacıların dava konusu taşınmazın mera olduğunu öne sürerek dava açma yetkilerinin bulunmadığı, davayı köy tüzel kişiliği adına, köy muhtarı ya da temsilcisinin açabileceği gerekçe gösterilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuştur. Kamu malı niteliğindeki meralardan herkesin, gerçek ya da tüzel kişilerin yararlanma hakkı vardır. Bu olgu dikkate alındığında gerçek kişi davacıların dava açabilecekleri kuşkusuzdur. Bu hukuksal olgu öğretide, uygulamada kararlılık kazanmıştır. Mahkemece bu olgu dikkate alınarak taraflardan delilleri sorulup saptanmalı, gösterecekleri deliller toplanmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek işin esası hakkında hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup;

Davacıların temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 5.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir