1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/2555 K: 2003/2915 T: 14.10.2003


Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Eylemli duruma aykırı düşen bilirkişi ve tanık sözlerine değer verilemez.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Abdulkerim, Abdurrahman , Mehmet ve Geyro tarafından istenilmekle temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 295 parsel sayılı 268000 m2 yüzölçümündeki taşınmaz mera olarak sınırlandırılmıştır. Nimetullah , Reşat , Süleyman ve Fekarullah ‘ın ayrı ayrı açtıkları davaya Abdulkerim ve Adurrahman zilyetliğe dayanarak Mehmet ve Gayro tapu kaydına tapu dışı satınalmaya ve zilyetliğe dayanarak katılmışlardır. Mahkemece davanın reddine taşınmazın mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm Abdulkerim , Abdurrahman , Mehmet ve Gayro tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazın kamu malı niteliğinde mera olduğu, mahkemece yapılan keşif, uygulama ve toplanıp doğru olarak değerlendirilen diğer delillerle saptanmıştır. Davacılar Mehmet ve Geyro ‘nun dayandıkları tapu kayıtlarının miktarıyla dava dışı 368 ve 372 parsel sayılı taşınmazlara revizyon gördüğü, dava konusu taşınmazı kapsamadığı saptanmıştır. Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukca değer taşımaz. Eylemli duruma aykırı düşen bilirkişi ve tanık sözlerine değer verilemez. Bu nedenle hükmü temyiz eden Abdulkerim, Abdurrahman, Mehmet ve Geyro ‘nun taşınmaz üzerindeki zilyetliğine değer verilmesi mümkün değildir.

Sonuç: Açıklanan nedenlerle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA, 14.10.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir