1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2004/361 K: 2004/1154 T. 29.3.2004


Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Kamu malı niteliğinde meralar, tescile tabi olmayan sınırlandırılmakla yetinilmesine karar verilmesi zorunlu bulunan taşınmazlardandır.

Kadastro sırasında 174 ada 21 parsel sayılı 45915.57 m2 yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydına, satın almaya, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak davalı Hasan adına tespit edilmiştir. Davacı Hazine taşınmazın bir bölümünün devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğunu öne sürerek keşifte belirlenecek niteliğine göre Hazine adına tescili talebiyle dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın keşif haritasında (21/1) ile gösterilen 15538,56 m2’lik bölümünün davalılar Hasan mirasçıları adlarına tapuya tesciline, (21/2) ile gösterilen 30377.01 m2’lik bölümün mera niteliği ile sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm taraflarca temyiz edilmiştir.

174 ada 21 parsel sayılı taşınmazın haritasında (21/1) rakamları ile gösterilen 15538,56 m2 yüzölçümündeki bölümünün kamu malı niteliğinde mera olmadığı, tespit gününde adına tescile karar verilen zilyet davalılar yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 14 ve 17. maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği, aynı haritada (21/2) rakamları ile gösterilen 30377,01 m2 yüzölçümündeki taşınmazın ise kamu malı niteliğinde mera olduğu mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Meralar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz. Davacı hazine dava dilekçesinde dava konusu taşınmazın mahkemece belirlenecek türüne göre hüküm kurulmasını istemiştir. Kural olarak, kamu malı niteliğinde meralar, tescile tabi olmayan sınırlandırılmakla yetinilmesine karar verilmesi zorunlu bulunan taşınmazlardandır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir