1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/3351 K: 2004/1514 T: 26.4.2004


Yerinde tekrar keşif yapılarak teknik bilirkişiye tanzim ettirilecek rapor ve eki haritada hazine adına tescili yolunda karar bağlanan kısım üzerindeki muhdesatın belirlenme tarihine göre sayısı, cinsi ve yaşı ile kimin olduğu ayrıca gayrimenkuldeki dağılımı ve konumu tespit edilerek beyanlar hanesinde belirtilmelidir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin olarak Daireden verilen 18.2.2003 gün, 2002/4775-2003/382 sayılı ilamın karar düzeltme yoluyla incelenmesi davalı Hidayet A. tarafından istenilmekle, Tetkik Hakiminin raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

Karar düzeltme nedeni olarak ileri sürülen yönler daire kararında gerekçesi gösterilmek suretiyle karşılanmıştır. Düzeltilmesi istenen karar dosya içeriğine, usul ve kanuna uygundur. Bu nedenlerle davalının yerinde olmayan sair itirazlarının HUMK:nun 440. maddesi hükmüne göre REDDİNE, ancak; Dava konusu 117 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 14.12.2001 tarihli teknik bilirkişi Orhan S. tarafından düzenlenen haritada (A) harfi ile gösterilen bölüm üzerindeki muhdesat konusunda mahkemece olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmamıştır. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 19. maddesi hükmüne göre mahallinde yeniden keşif yapılarak teknik bilirkişiye düzenlettirilecek rapor ve eki haritada davacı hazine adına tesciline karar verilen (A) harfi ile gösterilen bölüm üzerindeki muhdesatın tespit tarihine göre sayısı, cinsi ve yaşı ile kime ait olduğu ve taşınmaz üzerindeki dağılım durumu ve konumu belirlenerek beyanlar hanesinde gösterilmesi gerekir.

Sonuç: Bu nedenlerle davalının karar düzeltme isteğinin kabulü ile yukarıda izah edilen nedenlerden dolayı muhdesat yönünden hükmün BOZULMASINA, 26.4.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir