1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2003/8425 K: 2003/8730 T: 4.12.2003


Önalım davalarına konu olabilecek taşınmazlar tapu siciline yazılı olanlardır. Önalım hakkı paylı mülkiyet ilişkisinin vücut bulduğu anda doğan, payın satışı ile kullanılabilir hale gelen inşai bir haktır.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan önalım davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, önalım hakkı nedeniyle payın iptali ve tescile ilişkindir. Mahkemece dava kabul edilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir.

Davacı K:.. köyü köy civarı mevkiinde tarla vasfındaki taşınmazın murisi annesi Cemile’den ırsen ve mirasen intikal ettiğini, 1/2 payının kendisi, 1/2 payının da Hayriye’ye ait iken kadastro çalışmaları sonucu 133 ada 42 parsel olarak tespit gören 928 m2 mesahalı tarlanın davalının hissedardan 250.000.000.-TL bedelle aldığından bahisle 1/2 payının davalı adına tespit edilip kesinleştiğini, şufa hakkı nedeniyle davalı payının iptali ile adına tescilini talep etmiş, davalı davanın reddini savunmuştur.

Önalım hakkı paylı mülkiyet ilişkisinin vücut bulduğu anda doğan, payın satışı ile kullanılabilir hale gelen inşai bir haktır. Önalım davalarına konu olabilecek taşınmazlar tapu siciline yazılı olanlardır. Önalım hakkı tapulu taşınmazlarda geçerli bir satışla doğan ve mülkiyet hakkı serbestisine karşı getirilmiş mülkiyet hakkı daraltırılar arasında yer almış bir haktır. Esasen istisnai haklar ve kurallar genişletilerek de yorumlanamaz.

Olayda, kadastro çalışmaları sonucu oluşan paylı tapu kaydı üzerinden bir satış bulunmadığına göre şufa hakkının kullanımı söz konusu olamaz. Bu nedenle davanın reddi gerekirken, bundan zühul ile yazılı şekilde kabul kararı verilmesi hatalı olmuştur. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle yerel mahkeme hükmünün BOZULMASINA, 4.12.2003 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir