1. Anasayfa
  2. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi E: 2015/376 K: 2015/1729 T: 24.02.2015


Özet: Uyuşmazlık, konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.09.2012 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 4. maddesinde, kira süresinin bir yıl olduğu, kiracı veya kiralayanın ilk aydan sonra kontratı feshetmek ya da uzatmak istediği takdirde süre bitiminden bir ay evvel birbirlerine yazılı ihbarda bulunarak mutabık kalınan şartlar dahilinde işbu kontratı feshedecekleri ya da uzatacakları kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesinde tahliye için sözleşme sona ermeden belli süre önce feshi ihbar koşulu öngörülmüş ise, bu şart geçerli olduğundan buna uyularak uygun süreli ihbarı takiben kira sözleşmesinin sonunda dava açılması gerekir.

Uyuşmazlık, konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi üzerine, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, müvekkilesinin davalının 01.09.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracısı olduğu taşınmazı halen kirada oturan kızı Emel ‘nın konut ihtiyacı için 18.04.2014 tarihinde satın aldığını, davacı ve ihtiyaçlının başka taşınmazının bulunmadığını, kira sözleşmesinin 01.09.2014 tarihinde sona erdiğini belirterek, davalının ihtiyaç nedeniyle kiralanandan tahliyesini talep etmiştir. Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu edilen kiralananı önceki maliki … İnşaat Taahhüt ve Ticaret Elektrik Üretim A.Ş.’den lojman olarak kullanmak üzere kiraladığını, davacının taşınmazı satın aldıktan sonra ihtiyaç iddiasında bulunması üzerine, davalının Çayyolu semtinde bir daire satın aldığını, ancak bu dairenin Nisan 2015 ayı sonunda teslim edileceğini, bu bakımdan davayı kabul etmediklerini, ihtiyacın gerçek olup olmadığının araştırılmasını istediklerini belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece ihtiyaç iddiası samimi görülerek davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 01.09.2012 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin özel şartlar bölümü 4. maddesinde, kira süresinin bir yıl olduğu, kiracı veya kiralayanın ilk aydan sonra kontratı feshetmek ya da uzatmak istediği takdirde süre bitiminden bir ay evvel birbirlerine yazılı ihbarda bulunarak mutabık kalınan şartlar dahilinde işbu kontratı feshedecekleri ya da uzatacakları kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesinde tahliye için sözleşme sona ermeden belli süre önce feshi ihbar koşulu öngörülmüş ise, bu şart geçerli olduğundan buna uyularak uygun süreli ihbarı takiben kira sözleşmesinin sonunda dava açılması gerekir. Taraflar kira sözleşmesinde feshi ihbar koşulunu ve süresini serbestçe belirleyebilirler. Dava konusu olayda, davacının kiralananı önceki maliki … İnşaat Taahhüt ve Ticaret Elektrik Üretim A.Ş.’den 18.04.2014 tarihinde satın aldıktan sonra, sözleşmeye dayanarak 17.09.2014 tarihinde işbu davayı açmış ise de, sözleşme bitimi olan 01.09.2014 tarihinden bir ay önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığından sözleşmenin aynı süre ile uzadığının kabulü gerekir. Bu durumda davacının 17.09.2014 tarihinde açtığı dava süresinde olmayıp, mahkemece bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, işin esasının incelenerek yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir