1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/3439 K: 2004/209 T: 29.1.2004


Sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için öncelikle kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğünden taşınmazla ilgili bilgi ve belgeler temin edilmeli, “mera” sınır olarak tarif edildiğine göre yöntemine uygun şekilde mera araştırması yapılmalı, ayrıntılı gerekçeli rapor alınmalı, 3402 sayılı kadastro kanunu’nun 20.maddesi hükümleri göz önünde tutularak yerine yöntemine uygun şekilde uygulanmalı, yasa gereği tanık, bilirkişi, keşif vs değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonucuna uygun bir karar verilmelidir.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, dosyadaki belgeler okundu, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında 230 ada 71 parsel sayılı 26622.97m2 yüzölçümündeki taşınmaz vergi kaydı miktar fazlası olarak Hazine adına tespit edilmiş, parsel üzerindeki ağaçların M.’ye ait olduğu beyanlar hanesinde gösterilmiştir. Davacı M. vergi kaydına, satın almaya ve zilyetliğe dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece dava konusu taşınmaz üzerinde tespit gününde adına tescile karar verilen davacı yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14.maddesi hükmünde öngörülen kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş ise de yapılan araştırma, uygulama hüküm vermeye yeterli bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz davacı tarafın dayandığı vergi kaydının miktar fazlası olarak Hazine adına tespit edilmiştir. Tespit tutanağı içeriğine nazaran dayanılan vergi kaydının dava dışı başka taşınmazlara revizyon gördüğü saptanmıştır. Öte yandan hükme dayanak yapılan keşifte dinlenen bilirkişi ve tanık sözleri ile tutanak bilirkişilerinin beyanları birbiriyle çeliştiği halde tutanak bilirkişileri taşınmaz başında ayrı ayrı dinlenerek aykırılık giderilmediği gibi yerel bilirkişinin vergi kaydı uygulamasına ilişkin sözleri de dayanaktan yoksun soyut sözlerden ibarettir. Kaldı ki, dayanılan vergi kaydının batısında mera sınır tarif edildiği halde yöntemine uygun şekilde mera araştırması yapılmamıştır. Öte yandan uzman bilirkişi tarafından düzenlenen haritada dayanılan vergi kaydında tarif edilen sınır yerleri gösterilmemiş, keşfi izleme, bilirkişi sözlerini denetleme imkanı bulunamamıştır. Böylesine yetersiz ve sağlıksız şekilde yapılan soruşturma ile hüküm kurulamaz. Sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için öncelikle davacı tarafın dayandığı vergi kaydının dava dışı başka taşınmazlara revizyon görüp görmediği kadastro müdürlüğü ve tapu sicil müdürlüğünden sorulup saptanmalı, revizyon görmüş ise dayanılan vergi kaydının revizyon gördüğü dava dışı taşınmazlar ile dava konusu taşınmazı ve bu taşınmazlara dıştan komşu taşınmazları bir arada gösterecek şekilde geniş kapsamlı birleşik harita kadastro müdürlüğünden getirtilmeli, bundan sonra dıştan komşu parsellerin tespit tutanakları ve dayanakları kayıtlar davalı iseler dava dosyaları getirtilmeli, yöreyi iyi bilen elverdiğince yaşlı komşu köyler halkından seçilecek yerel ve uzman bilirkişi, tarafların aynı yöntemle gösterecekleri tanıklar, tespit tutanağı bilirkişileri taşınmaz başında hazır olduğu halde yeniden keşif yapılmalı, yerel bilirkişi yardımı uzman bilirkişi eliyle davacı tarafın dayandığı vergi kaydı revizyon gördüğü dava dışı parseller dikkate alınarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 20.maddesi hükümleri gözönünde tutularak yerine yöntemine uygun şekilde uygulanmalı, kapsamı belirlenmeli, vergi kaydının batısında “mera” sınır olarak tarif edildiğine göre yöntemine uygun şekilde mera araştırması yapılmalı, taşınmazın kamu malı niteliğinde mera olup olmadığı duraksamasız belirlenmeli, taşınmazın mera olmadığı sonucuna varıldığı takdirde tespit tutanağı bilirkişileri taşınmaz başında ayrı ayrı dinlenerek hükme dayanak yapılan keşifte dinlenen yerel bilirkişi ve tanık sözleri arasındaki aykırılık giderilmeli, uzman bilirkişiden keşfi izlemeye, bilirkişi sözlerini denetlemeye imkan verecek şekilde ayrıntılı gerekçeli rapor alınmalı, komşu parsellerin dayanakları belgelerle denetim yapılmalı, bundan sonra toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna uygun bir karar verilmelidir. Mahkemece böylesine bir araştırma ve soruşturma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz, davalı Hazinenin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 29.1.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir