1. Anasayfa
  2. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi E: 2003/2525 K: 2003/2558 T: 23.9.2003


Dava konusu taşınmazların tespit gününden önce asliye mahkemesi’nde açılan, görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesi’ne aktarılan el atmanın önlenmesi davasının kapsamında kaldığı, taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olduğu belirlenmiştir; taşınmazlar üzerinde davalıların iktisap sağlayan süreye ulaşan nitelik ve içerikte zilyetliklerinin bulunmadığı gibi esasen bu nitelikteki taşınmazlar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz.

Taraflar arasında kadastro tespitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca duruşmalı olarak incelenmesi istenilmekle, duruşma için tebliğ edilen 13.5.2003 günü belirlenen saatte temyiz eden Ahmet vekili ve Aleyhine temyiz istenen vekili geldiler. Gelenlerin huzuru ile duruşmaya başlandı. Duruşmada hazır bulunan tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. Tetkik hakiminin raporu okundu. Dosyadaki belgeler incelendi. Tetkik hakiminin açıklamaları dinlendi. Gereği görüşüldü:

Kadastro sırasında dava ve temyiz konusu 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999 parsel sayılı sırasıyla 1280 m2, 1380 m2, 1040 m2, 665 m2, 920 m2, 2295 m2 yüzölçümündeki taşınmazların tespiti davalı olduklarından söz edilerek, malikhaneleri boş bırakılmak suretiyle yapılmıştır. Tespitten önce davacı K Köyü Tüzel Kişiliği tarafından davalılar Bekir, Mahmut, Mecit ve Ferzande aleyhlerine Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan elatmanın önlenmesi davası görevsizlikle kadastro mahkemesine aktarılmıştır. Mahkemece dava dosyaları birleştirilerek yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne, taşınmazların mera olarak sınırlandırılmasına karar verilmiş, hüküm davalılar Abdulbahri, Ahmet, Mecit, Ferzande, Abdurrahman ve Yusuf ile Bekir mirasçıları tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazların tespit gününden önce Asliye Mahkemesine açılan görevsizlik kararı ile kadastro mahkemesine aktarılan elatmanın önlenmesi davasının kapsamında kaldığı, taşınmazların kamu malı niteliğinde mera olduğu, mahkemece yapılan keşif, uygulama, toplanıp değerlendirilen delillerle belirlenmiştir. Öte yandan dava konusu taşınmazlar üzerinde davalıların iktisap sağlayan süreye ulaşan nitelik ve içerikte zilyetliklerinin bulunmadığı da belirlenmiştir. Kaldı ki, bu nitelikteki taşınmazlar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer taşımaz.

Sonuç: Mahkemece bu olgular dikkate alınarak yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığından davalıların yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA- ilam harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,Yargıtay duruşmasında kendisini vekille temsil ettiren davacı K Köyü Tüzel Kişiliği yararına takdir ve tespit olunan 150 milyon lira avukatlık parasının davalılardan alınarak davacı K Köyü Tüzel Kişiliğine verilmesine, 23.9.2003 gününde oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir