1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11313 K:2006/301 T:26.01.2006


Özet: Değerlendirme tarihi olan 2003 yılında dava konusu taşınmaz ile, bilirkişi kurulunca emsal kabul edilecek taşınmazların, Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m2 değerlerinin, ilgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden istenip, dava konusu taşınmazın, emsal taşınmazlara göre üstünlük oranı yönünden bilirkişi kurulu raporu da denetlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

KARAR: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı Konak Belediye Başkanlığı vekilince temyiz edilmiştir. Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Dava konusu taşınmazın arsa niteliğinde kabulü doğrudur. Alınan rapor ise hüküm kurmaya yeterli değildir. Şöyle ki;

1- Dava konusu taşınmaz Karabağlar mahallesinde, emsal taşınmaz ise Sultaniye mahallesindedir. Karabağlar mahallesinde değerlendirme tarihine yakın zaman içinde satışı yapılan, benzer yüzölçümlü emsal satışların bulunması doğaldır. Bu durumda taraflara, emsal satışları bildirmeleri imkan tanınması, gerektiğinde re’sen emsal celbi yoluna gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için yeniden oluşturulacak bilirkişi kuruluyla keşif yapılarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,

Kabule göre de; 2- El atılan ve yol haline getirilen bolümün ana arter yollar listesinde olup olmadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan sorulmadan, eksik inceleme ile Konak Belediye Başkanlığı aleyhine hüküm kurulması,

3- Değerlendirme tarihi olan 2003 yılında dava konusu taşınmaz ile, bilirkişi kurulunca emsal kabul edilecek taşınmazların, Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından belirlenen emlak vergisine esas olan m2 değerlerinin, ilgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden istenip, dava konusu taşınmazın, emsal taşınmazlara göre üstünlük oranı yönünden bilirkişi kurulu raporu da denetlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir