1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, E: 2005/13127, K: 2006/5552, T: 04.05.2006


Toplulaştırma ve derecelendirme işlemine karşı davacı herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle derecelendirme ve kamu yatırımı kesintileri sonucu oluşan yeni durum, davacı bakımından kesinleşmiş olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabul kararı verilmesi, doğru görülmemiştir.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davalı D… Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davanın husumetten reddine, diğer davalının davasının ise kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı T… R… Genel Müdürlüğü vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmazların bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davalı D… Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine, davalı T… R… Genel Müdürlüğü aleyhine acılan davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı T… R… Genel Müdürlüğü vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı; tarım reformu uygulaması sonucu, toplulaştırmaya giren 16 ayrı paydaşının olduğu taşınmazdan kamu yatırım payı olarak kesilen 15954 m2’lik bölümün bedelini talep etmiştir. Yapılan toplulaştırma sonucu davacının taşınmazlardaki toplam 182378,54 m payına karşılık 192127,74 m yüzölçümünde pay verilmiştir. Bu toplulaştırma ve derecelendirme işlemine karşı davacı herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu nedenle derecelendirme ve kamu yatırımı kesintileri sonucu oluşan yeni durum, davacı bakımından kesinleşmiş olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kabul kararı verilmesi, Doğru görülmemiştir.

Davalı T… R… Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenle HUMK.nun 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 04.05.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir