1. Anasayfa
  2. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11220 K: 2006/62 T: 23.01.2006


Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, emsal ile üstün ve eksik yönleri belirtilmek suretiyle değer biçilir. Taşınmazın üzerinde kat mülkiyetli bina bulunmaktadır. Bu durum, objektif değer azaltıcı unsur olarak değerlendirilir.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak, emsal ile üstün ve eksik yönleri belirtilmek suretiyle değer biçilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1- Kısmi olarak el atılan taşınmazın üzerinde kat mülkiyetli bina bulunmaktadır. Bu durum, Kamulaştırma Kanununun 11/3-i maddesi uyarınca, objektif değer azaltıcı unsur olarak değerlendirilip, tespit edilen bedelden düşülmemiş olması,

2- Dava konusu taşınmaza kısmen yol olarak el atılmış olduğundan, el atılan bolümün 4721 Sayılı TMK.nun 999. maddesi gereğine tapudan yol olarak terkini yerine, idare lehine yol olarak terkin kararı verilmiş olması, doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Davalı idare vekilinin temyiz itirazı yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir