Son Yazılar

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/12274 K: 2005/988 T: 10.02.2005

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın bedelinin tespiti davasında; taraflara dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınarak, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi ve bu emsallere göre değer biçilmesi için…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/1256 K: 2005/1380 T: 17.02.2005

Kamulaştırmasız el atma davalarında, tek bilirkişi incelemesi yeterlidir. Birinci bilirkişi kurulu raporunun geçersiz olduğuna dair alınmış bir karar bulunmadığına göre, somut emsal alınan taşınmazla, dava konusu taşınmazın üstünlük oranları belirtilmeden m2 değeri belirlenmiştir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak yol durumuna dönüştürülen…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2004/11095 K: 2005/1715 T: 24.02.2005

Taşınmazın kamulaştırmasız el atmadan arta kalan bölümü ileride imar uygulaması sırasında başka parsellerle şuyulandırılacağından, bu bölümde değer azalışı olamayacağı gözetilmelidir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/4004 K: 2005/5139 T: 28.04.2005

İmar planında yol olarak gösterilmeyen ve davacı­nın parsellerinden geçen stabilize yoldan davalı idarenin el çektiği, imar planına uygun yollar açtığı dosya içeriğinden anlaşılmakla, vatandaşların davacının taşınmazından gelip geçmeleri, taşınmazda stabilize yolun oluşması davalı ida­renin taşınmaza el attığını göstermeyeceğinden davanın reddine…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/7040 K: 2005/7804 T: 30.06.2005

Dava konusu taşınmaz belediye hudutları dahilinde bulunduğu gibi el atılarak yol haline getirilen bölümden yararlanan, yolun bakım ve onarımını yapan Belediye olduğundan diğer davalı Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (İl Özel İdare Müdürlüğü) aleyhine acılan davanın reddine karar verilmesi gerekir. Taraflar arasındaki…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/7381 K: 2005/10968 T: 217.10.2005

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının açılabilmesi için, el atan idarenin söz konusu taşınmazda sahiplenme kastının bulunması gerektir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan zemin ve yapı bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13274 K: 2005/13111 T: 205.12.2005

Kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davalarında davacının tapu kaydında malik olması dava şartıdır. Bu nedenle; zilyedliğe dayanan davacının idare aleyhine actıgı kamulaştırmasız el atmanın onlenmesi davası hakkında red kararı verilmesi gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi davasından dolayı yapılan yargılama…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11313 K: 2006/301 T: 226.01.2006

El atılan ve yol haline getirilen bolümün ana arter yollar listesinde olup olmadığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sorulmadan, eksik inceleme ile İlçe Belediye Başkanlığı aleyhine hükum kurulması doğru değildir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11677 K: 2006/300 T: 226.01.2006

Muhtesata kamulaştırmasız el atma nedeniyle bedel davası açılabilmesi için davacının öncelikle muhtesatın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu mahkeme karar ile ispatlanması gerekir. Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazdaki mütemmim cüzlerin davacıya aidiyetinin tesbiti ile bedellerinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda:…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/13828 K: 2006/1425 T: 214.02.2006

Taşınmaza okul alanı, park alanı ve yol olarak kısmen al atılmıştır. Davaya konu yer altından geçirilen irtifak hakkının taşınmazın yol, park ve okul yeri olarak el atılan bölümlerinden mı, yoksa bunlardan arta kalan kısımlarından mı geçirildiği belirlenip çaplı krokiye bağlatılarak…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/226 K: 2005/2995 T: 21.3.2005

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Hüküm altına alınan alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi gerekir. DAVA: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/9684 K: 2005/9953 T: 27.9.2005

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasıdır. Davalı idare tarafından el atılarak yol haline getirilen bölümler kamuya tahsis edilebilecek yol niteliğinde olmayıp özel yol olarak kullanıldığından davacılar üzerinde bu bölümlere ilişkin tapu kaydının iptali ile davalı idare adına tescil…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/11313 K: 2006/301 T: 26.1.2006

Kamulaştırmasız el atılan taşınmazın değeri tespit edilirken yakın bölgedeki ve yakın zamanlı taşınmaz satışlarının emsal alınması gerekir. El atılan taşınmazın yol olması karşısında bu yoldan Büyükşehir Belediye Başkanlığının mı yoksa İlçe Belediye Başkanlığının mı sorumlu olması gerektiğinin araştırılması gerekir. DAVA:…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2003/6474 K: 2003/8160 T: 12.6.2003

Kamulaştırma Kanununun değer biçmeye ilişkin hükümleri kamulaştırmasız el atma davalarında da kıyasen uygulanır. Arsalara kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre değer biçilmesi gerekir. DAVA: Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında düzenleme ortaklık payı olarak alınması gereken miktardan fazla…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2005/6108 K: 2005/6008 T: 23.5.2005

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaza müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil istemine ilişkindir. Davacı taraf yeni maddi vakıalara dayanarak taşınmaza kesinleşen karardan sonra el atıldığını iddia etmediği gibi, ispat da etmemiştir. Nitekim dava dilekçesinde eski maddi vakıalara dayandığı gibi mahallinde yapılan keşifte…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2008/2875 K: 2008/5725 T: 29.4.2008

Taşınmazına kamulaştırmasız el atılan şahsın taşınmaz bedelini talep etme hakkı olduğu gibi, el atmanın önlenmesini isteme hakkı da mevcuttur. Davacının bu seçimlik haklardan tercihinin aksini kullanması için zorlanması mümkün değildir. İdarenin ise kamulaştırmasız el attığı taşınmazı kamu hizmetine tahsis için…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2002/17955 K: 2002/20473 T: 12.11.2002

Taşınmazın tapu kaydı üzerine Kamulaştırma Kanununun 7. maddesine uygun olarak kamulaştırma şerhi konulması fiili el atma olarak kabul edilmez ve fiili el atmayı başlatmaz. DAVA: Dava, 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 38. maddesinde belirtilen hak düşürücü süre nedeniyle reddine dair verilen…

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi E: 2006/14818 K: 2007/1818 T: 19.2.2007

Dava konusu taşınmaza fiili el atma tarihi itibariyle Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinde belirtilen hak düşürücü süre dolmadığından davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yasal olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi, doğru değildir. DAVA: Taraflar arasındaki 2942 sayılı Yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/12-463 K: 2005/455 T: 13.7.2005

Tazminat niteliğinde olan kamulaştırmasız el atmaya dayalı dava sonucu hükmedilen meblağlar, Anayasa’nın. 46/son maddesi kapsamı dışında kalmaktadır ve bu meblağlara kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması olanaklı değildir. 3095 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması gerekir. Taraflar arasındaki "şikayet" davasından…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2006/5-227 K: 2006/265 T: 203.05.2006

Zemin malikinden başkası tarafından oluşturulan muhtesatın bedelinin ödenebilmesi için, zeminin başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş bir yer olması; eş söyleyişle özel kişilerin mülkiyetine konu olabilecek yerlerden bulunması gerektiği kuşkusuzdur. Mer'a vasfı ile sınırlandırılan taşınmaz üzerinde davacı…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2005/5-754 K: 2005/783 T: 28.12.2005

Kesinleşmiş tescil ilamı ile mülkiyet hakkı sona eren davacıların aktif husumet ehliyeti bulunmadığından, mülkiyet hakkına dayalı olarak kamulaştırmasız elkoyma nedeniyle taşınmaz bedelinin talep edildiği davanın, sıfat yokluğundan reddine karar verilmelidir. Taraflar arasındaki "kamulaştırmasız el koymadan kaynaklı alacak" davasından dolayı yapılan…