1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2002/974 K: 2002/3145 T.4.4.2002


Kadastro mahkemesinde 30 günlük askı süresi içinde, daha sonra da tapulu taşınmazlar yönünden 10 yıllık hak düşürücü süre zarfında genel mahkemede itiraz davası açılması mümkündür; fakat somut olayda davacı köy tüzelkişiliği 30 günlük askı ilan süresi içinde dava açmamıştır ve bu nedenle orman kadastrosu çekişmeli taşınmaz bakımından kesinleşmiştir.

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi Hazine ve Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı Köytüzel kişiliği orman niteliği ile tespit edilen A. Köyü 108 ada 80 parselin bir bölümünün orman ise de, büyük bölümünün köy merası olması nedeniyle,mera olan bölümün tapusunun iptali isteğiyle dava açmıştır. Mahkemece, 29.6.1999 tarihli krokide (B) işaretli 536.352 m2’lik bölüm yönünden davanın kabulü ile mera olarak Hazine adına (A) işaretli 428.500 m2’lik bölümün de tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine ve Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece orman niteliğiyle Hazine adına tespit edilerek 22.12.1994 tarihinde kesinleşen 108 ada 80 nolu parselin bilirkişi krokisinde (A) işaretli bölümün topu kaydının iptali ile davacı köyün intifasında olduğu da belirtilerek mera niteliği ile Hazine adına tesciline karar verilmiştir. Ne var ki; yörede 3402 sayılı Yasanın 4. madde hükmüne göre yapılan orman kadastrosu sırasında taşınmazın orman olarak tespit edilip kesinleştiği anlaşılmaktadır. 6831 sayılı Yasanın 7. maddesi hükmüne göre yapılan orman kadastrosuna aynı Yasanın 11/1. maddesi hükmünce 6 aylık askı ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde, bu sürenin bitiminden sonra sadece tapulu taşınmazlar yönünden 10 yıllık hak düşürücü süre içinde genel mahkemede itiraz davası açılabilir. Yine 3402 sayılı Yasanın 4/3. maddesi hükmüne göre yapılan orman kadastrosuna ve aynı Yasanın 11. ve 12. maddelerine göre 30 günlük askı süresi içinde kadastro mahkemesinde, daha sonra da tapulu taşınmazlar yönünden 10 yıllık hak düşürücü süre içinde genel mahkemede orman kadastrosuna itiraz davası açılabilir. Ancak somut olayda davacı köy tüzelkişiliği 30 günlük askı ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığından çekişmeli taşınmaz yönünden orman kadastrosu kesinleşmiştir. Davacı tapuya değil, kadim kullanma ve zilyetliğe dayalı dava açtığına göre, 10 yıllık süreden yararlanamaz.

O halde, dinlenme olanağı bulunmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabul edilmesi isabetsizdir.

Kabule göre de, mera olan taşınmazların 3402 sayılı Yasanın 16/B maddesi hükmü uyarınca mera olarak sınırlanıp özel siciline yazılmasına karar verilmesi gerekirken, diğer özel mülke konu taşınmazlar gibi Hazine adına tescile karar verilmiş olması dahi yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Hazine ve Orman Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 4.4.2002 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

    Bir yanıt yazın

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir