1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1994/77 K: 1994/6143 T: 10.6.19943402/21


Dayanak tapu kaydı; değişebilir sınırlı olmasına rağmen, değişebilir sınır yönünde bulunan ve kanunlar uyarınca Devlete kalan taşınmazın Hazine tarafından üçüncü şahıslara temliki sonucu, değişmez sınırlı hale dönüştüğü takdirde, kayıt kapsamının belirlenmesinde kayıt sınırlarına değer verilmesi gerekir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

K: Kadastro sırasında; 2226 parsel sayılı, 10100 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydı nedeniyle davalılar adına tespit edilmiştir. Hazinenin kayıt miktar fazlasına dayanan itirazı kısmen kabul edilmiştir. Davacı Hazine yasal süresi içinde kayıt miktar fazlasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda çekişmeli parselin komisyon kararında olduğu gibi 8295 metrekare olarak davalılar adına tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ: Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle Yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve (adına tescil kararı verilen tarafın dayanağını oluşturan tapu kaydının değişebilir sınırlı olduğu) değişebilir sınır yönünde bulunan ve Kanunlar uyarınca Devlet’e kalan taşınmazların Hazine tarafından üçüncü şahıslara temlik edilmek suretiyle kaydın değişmez sınırlı hale dönüştüğü mahallinde yapılan keşif ve uygulama ile saptandığına, kaydın sınırlarına değer verilerek kapsamı belirlendiğine göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddi ile usul ve Yasaya uygun bulunan hükmün (ONANMASINA), 10.6.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir