1. Anasayfa
  2. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi

Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 1993/11203 K: 1994/2857 K: 24.3.1994


Kadastro mahkemesinde, tarafların duruşmaya katılmaları zorunlu bulunmadığından, davacıya tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasında kadastro tesbitinden doğan dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, gereği görüşüldü:

KARAR: Kadastro sırasında, 41 ve 42 sayılı parsellerin malik haneleri davalı olmaları nedeniyle açık bırakılmıştır. Davacı tarafından açılan elatmanın önlenmesi davası Kadastro Mahkemesine aktarılmış, yapılan yargılama sonunda davacının açıklamalı davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, davacıya tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadığından davanın reddine karar verilmiştir. Kadastro Mahkemesinde tarafların duruşmaya katılmaları zorunlu bulunmamaktadır. Mahkemece 3402 sayılı Kadastro Kanununun 28/2. maddesinin amacına aykırı olarak yorumlanması doğru bulunmamaktadır. Öte yandan, dava Asliye Hukuk Mahkemesinden aktarıldığına göre, 3402 sayılı Yasanın 30/2. maddesi gereğince mahkeme gerçek hak sahipleri adına tescile karar vermekle yükümlüdür.

SONUÇ: Mahkemece bu yönler gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olduğundan, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 24.3.1994 gününde oybirliğiyle karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir