1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 1993/995 K: 1994/2663 T: 8.3.1994


Ormandan tapu ve zilyetlik yolu ile toprak kazanılmasına olanak tanıyan Kadastro Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğinden, bu yolla toprak kazanılması hukuken mümkün değildir.

Taraflar arasındaki kadastro tesbitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda; davanın reddi yolunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı Yönetim, Tekirdağ İli, Merkez O… Köyünde yeralan 498 parsel sayılı taşınmazın tesbitine itiraz etmiş; yerel mahkeme davayı red etmiş, hüküm davacı Yönetim tarafından temyiz edilmiştir.

Çekişme konusu taşınmazın öncesinin orman olduğu, daha sonra nitelik yitirmesi sonucu orman sayılmayacağı, hükmüne uyulan Yargıtay bozma ilamından sonra yapılan keşifte belirlenmiştir. Öncesi orman olan bir taşınmazdaki canlı bitki örtüsü yok edilse bile, salt orman toprağı orman sayılacağından, tapu ve zilyetlik yolu ile kazanılamaz. Öncesi orman olan yerlerde oluşan tapu kaydı, taşınmazın özde orman olma olgusunu ortadan kaldırmaz. Tapu kaydı 4785 sayılı Yasanın kapsamında kaldığından, hukuki değerini yitirir. Ormandan tapu ve zilyetlik yolu ile toprak kazandıran 3402 sayılı Yasanın 45. maddesi hükümleri Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, bu yolla toprak kazanılması kabul edilemez. Değinilen yön gözetilip, davanın kabulüne karar verilmek gerekirken, yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı Yönetimin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün (BOZULMASINA), 08.03.1994 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir