1. Anasayfa
  2. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi E: 2005/549 K: 2005/1828 T.28.2.2005


Davacı salt zilyetliğe dayandığından ve tapu kaydı istisnası dışında bu davayı açmakta aktif dava ehliyeti bulunmadığından davanın reddi gerekir.   

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalılar Orman Yönetimi ve Hazine temsilcileri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Kadastro sırasında Gökdere Köyü 161 ada 4 parsel sayılı 802403.88 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, belgesizden mera iken ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle hükmen orman niteliği ile Hazine adına tescil edilmiştir. Davacı, kadastro sırasında kendi adına tescil ve tespiti yapılan 161 ada 1 parselin devamı niteliğinde olan bir bölüm taşınmazın 161 ada 4 parselde kaldığı ve orman olarak yazıldığı, oysa kendi tasarrufunda olan bu kısmın da ormanla bir ilgisinin olmadığı ve üzerinde ev, ahır, samanlık ve garaj bulunduğu iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın kabulüne ve dava konusu parselin fen bilirkişi krokisinde (A) ile gösterilen 574.07 m2’lik bölümünün iptali ile davacı adına kayıtlı 161 ada 1 parsele katılmak suretiyle tevhidine karar verilmiş, hüküm davalılar Orman Yönetimi ve Hazine temsilcileri tarafından temyiz edilmiştir.Dava, tapu iptali ve tescile ilişkindir.Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tespit tarihinden önce orman kadastrosu yapılmamıştır.

Çekişmeli 161 ada 4 parsel sayılı taşınmazın niteliği, A. Kadastro Mahkemesi’nin 1993/394-1994/37 sayılı ilamı ile orman olarak belirlenmiş ve hüküm kesinleşmiştir. Davacı yönünden H.Y.U.Y.’nın 237. maddesine göre kesin hüküm oluşturmaz ise de güçlü kanıt niteliğindedir.

Kaldı ki; davacı salt zilyetliğe dayanmaktadır. Tapu kaydı istisnası dışında davacının bu davaya açmakta aktif dava ehliyeti bulunmadığı gibi, hukuki yararı da yoktur. Bu nedenle, 6831 sayılı yasanın 11/1. maddesine göre dinlenme olanağı bulunmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; Orman Yönetimi ve Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 28.2.2005 günü oybirliği ile karar verildi.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir