1. Anasayfa
  2. Danıştay Kararları

İmar Barışı – Yapı Kayıt Belgesi Danıştay Kararları


Danıştay İDDK E: 2023/7 K: 2023/8

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu E: 2023/7 K: 2023/8 Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi Hakkında Karar İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun 28/09/2022 tarih ve E:2022/39, K:2022/39 sayılı kararıyla; Kültür ve Turizm Bakanlığı vekili ………. tarafından, İzmir… Devamını Oku…

Danıştay İDDK E: 2019/158 K: 2019/158 T: 20.05.2019

Özet: “Yapı Kayıt Belgesi verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” konulu Tebliğin 6. ve 7. maddelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması ile Tebliğin dayanağı olan ve 11/05/2018 günlü, 7143 sayılı Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. maddenin Anayasaya aykırı… Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2019/17350 K: 2019/8598 T: 03.10.2019

Yapı kayıt belgesi verilmesine dair işlemlerin, 2575 sayılı Kanunun 24. maddesinde tahdidi olarak sayılan ilk derece mahkemesi olarak Danıştayın karara bağlayacağı işlemler kapsamında olmadığından, uyuşmazlığın görüm ve çözümü görevi, 2576 sayılı Kanunun 5. maddesi uyarınca idare mahkemelerine ait bulunmaktadır. Öte yandan, 2577 sayılı Kanunun 34. maddesine göre yetkili idare mahkemesi, taşınmazın bulunduğu yer olan Konya İdare Mahkemesidir. Devamını Oku…

Danıştay 10. Dairesi E: 2019/10081 K: 2019/10146 T: 11.12.2019

Yapı kayıt belgesinin dava konusu eczanenin bulunduğu taşınmazı da kapsaması halinde, davaya konu eczanenin imar mevzuatına aykırılık sebebiyle eczane vasfını kaybettiğinden ya da burada eczacılık hizmetlerinin yürütülmesinin fiilen mümkün olmadığından ve böylece dava konusu işlemin hukuka uygun olduğundan bahsedilemez. Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/3537 K: 2018/5301 T: 13.09.2018

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Tebliğin, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği, İmar Kanunu uyarınca ruhsat, yapı kullanma izin belgesi, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılarla ilgili olduğu, davacı iddiaları ile iptali istenilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde ise kimyasal madde sektörü, kimya mühendisliği ve kimya mühendisliği hizmetleriyle menfaat ilişkisini kuracak nitelikte olmadığı, dava konusu işlemin davacı TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tüzel kişiliğinin menfaatini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2015/8519 K: 2019/5673 T: 25.09.2018

3194 sayılı Kanunun 32. maddesi hükmünde belirtilen “Yapı Tatil Tutanağı”nın ihtiva etmesi gereken unsurları taşımadığı anlaşılmıştır. Bu durumda; para cezası verilebilmesi için yapı tatil tutanağında belirtilen taşınmazın ruhsat ve eki mimari projesine aykırı kullanımının hangi inşai faaliyet ve imalat sonucu meydana geldiğinin ayrıntılı, nitelik ve ölçüleri belirli, açık, anlaşılır şekilde ortaya konulmadığı anlaşıldığından, söz konusu yapı tatil tutanağı esas alınarak para cezası verilmesine ilişkin dava konusu encümen kararında hukuka uyarlık, temyize konu Mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir. Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/2019 K: 2018/7080 T: 04.12.2018

Yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 09/12/2013 günlü, 506 sayılı belediye encümeni kararı ile verilen para cezasının ve yıkım kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2017/803 K: 2019/93 T: 15.01.2019

Uyuşmazlık konusu olayda, farklı parseller üzerinde bulunan ruhsata aykırı yapılar hakkında ayrı ayrı encümen kararları ile para cezası verildiği, her bir işlemin farklı hukuki sonuçlar doğurduğu ve yargısal denetimlerinin ayrı ayrı yapılacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde, para cezalarının tahsili için ayrı ayrı ödeme emri düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/4539 K: 2019/507 T: 24.01.2019

İdare Mahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, 31170 başvuru numaralı UNADM46H belge nolu “Yapı Kayıt Belgesi”ni alması nedeniyle, davalı idare tarafından dava konusu para cezasının iptal edildiğine ilişkin 18/07/2018 günlü, 137 sayılı Kepez Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür. Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu para cezasının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir. Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/1804 K: 2019/722 T: 31.01.2019

Davacı tarafından dosyaya sunulan yapı kayıt belgesi ile birlikte davalı belediye başkanı imzalı yıkım ve imar para cezasının iptal edildiğine dair yazının dava konusu taşınmaza ilişkin olup olmadığının, ayrıca dava konusu işlemlerin iptali yönünde davalı idarece verilmiş encümen kararının bulunup bulunmadığının araştırılarak İdare Mahkemesince yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir. Devamını Oku…

Danıştay 14. Dairesi E: 2018/279 K: 2019/1435 T: 27.02.2019

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde yer alan, yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/5259 K: 2018/5259 T: 11.04.2019

Tebliğin tümü incelendiğinde, dayanak İmar Kanununun geçici 16. maddesine aykırı bir hususa da rastlanılmamış olup, 10/2 maddesinde yer alan “…ve yanlış beyanda…” ibaresi ile Tebliğin 5. maddesinin 2. fıkrasının a bendi, 20.09.2018 tarihli 30451 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikler ile yürürlükten kaldırılmıştır. bu itibarla, uyuşmazlığa konu düzenlemenin tümü ve dava konusu edilen madde yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, dayanak yasa maddesine uygun olduğu görülen tebliğde mevzuata aykırılık bulunmadığı Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/6401 K: 2018/6401 T: 11.04.2019

3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. maddesinde yapı kayıt belgesinin yapının kullanım amacına yönelik olduğu belirtilmiş, yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kayıt belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebileceğine ilişkin hükümlere yer verildiği görülmüştür. Bu itibarla, uyuşmazlığa konu düzenlemenin tümü ve dava konusu edilen madde yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, dayanak yasa maddesine uygun olduğu görülen tebliğde mevzuata aykırılık bulunmadığı Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/14284 K: 2019/5141 T: 29.05.2019

Uyuşmazlık konusu yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmiş ise de, işlemi tesis eden Bolu İl Encümeni tarafından dava konusu işlemin iptaline ilişkin bir kararın dosyaya sunulmamış olduğu dikkate alındığında, İdare Mahkemesince işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolunda hüküm kurulmasında hukuki isabet görülmemiştir Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2018/9022 K: 2018/9022 T: 13.05.2019

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı Tebliğin tümü ve dava konusu edilen madde yönünden yapılan değerlendirme neticesinde, dayanak yasa maddesine uygun olduğu görülen tebliğde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7226 K: 2019/4647 T: 21.05.2019

Yapı kayıt belgelerinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu 04.08.2015 tarih ve 830/1585 sayılı Etimesgut Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği dikkate alınarak, bu kısım yönünden konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmektedir Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7209 K: 2019/4939 T: 27.05.2019

Yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7185 K: 2019/5116 T: 28.05.2019

Dava konusu istem bağımsız bölümün çatı katına ruhsata aykırı olarak güvercinlik yapıldığından bahisle, 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca anılan imalatın yıkımına ilişkin Silivri Belediye Encümeni kararı gereğince söz konusu imalatın 05/11/2015 tarihinde yıkılması yönünde Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tesis edilen 03/10/2015 günlü, E.253943 sayılı işlemin iptali istenilmiştir. Uyuşmazlıkta, dava konusu yapı için davacı tarafından 02/11/2018 günlü, 3057405 başvuru numarası ile yapı kayıt belgesi alındığı, bunun üzerine 10/12/2018 tarihli dilekçe ile davalı idareye başvurulması üzerine Silivri Belediye Encümeninin 20/12/2018 günlü, 3013 sayılı kararı ile dava konusu işlemin dayanağı olan 26/12/2013 günlü, 1896 sayılı Silivri Belediye Encümeni kararının iptaline karar verildiği görüldüğünden, davanın konusuz kaldığı anlaşılmaktadır. Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/7203 K: 2019/6009 T: 18.06.2019

Davacı tarafından verilen yapı kayıt belgesi dikkate alınarak temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması ve dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de; 3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesinin 4. fıkrası ve Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6. maddesinde yer alan, yapı kayıt belgesi ilgili belediyesine verildikten sonra 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptal edileceği düzenlemesi karşısında, söz konusu işlemleri tesis eden idarelerce gerekli iptal işlemleri yapılacağı Devamını Oku…

Danıştay 6. Dairesi E: 2019/2461 K: 2019/6700 T: 01.07.2019

apı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır. Yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının iptali için encümen tarafından karar alınması gerektiği Devamını Oku…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/1432 K: 2019/1646 T: 19.11.2019

3194 sayılı Kanunun Geçici 16. maddesi uyarınca yapı kayıt belgesi alınan yapılarla ilgili olarak bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen yıkım kararlarının Kanun gereğince iptal edildiği ve uygulanamayacağı hakkında Devamını Oku…

Danıştay 1. Dairesi E: 2019/2015 K: 2019/1931 T: 17.12.2019

Özet: 3194 sayılı Kanunun Geçici 16’ncı maddesi gereğince bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tamamı veya kısmen tamamlanmış yapılarla ilgili verilmiş olan yıkım kararları ve para cezaları iptal edileceğinden, anılan hükmün yürürlük tarihinden önce verilen yıkım kararının uygulanmadığı yolundaki isnatla ilgili… Devamını Oku…

Danıştay 1. Dairesi E: 2020/491 K: 2020/779 T: 25.06.2020

Özet: 3194 sayılı İmar Kanununun Geçici 16’ıncı maddesi kapsamında yapı kayıt belgesi alan mevzuata aykırı yapılarla ilgili olarak anılan hükmün yürürlüğünden önce verilmiş olan yıkım ve para cezalarının iptali gerektiği hakkında. Devamını Oku…

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir