1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1979/3557 K: 1983/2160 T: 11/05/1983


Dava konusu yapının bulunduğu yerin davacı mülkiyetinde olması nedeniyle yapının 775 sayılı yasanın 18.maddesine istinaden yıktırılamayacağı, bu işlemin uygulanması nedeniyle uğranılan zararın tazmini gerektiği

Dava, davacıya ait ruhsatsız ilave inşaatın 775 sayılı Yasanın 18.maddesi uyarınca yıktırılmasına ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali ile inşaatın yıkımı nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemi ile açılmıştır.

775 sayılı Yasanın 18.maddesi hükmü, Belediye mülkiyetinde olan taşınmazlar üzerine yapılan inşaatlarla ilgili olup, dava konusu yapının bulunduğu taşınmaz davacının mülkiyetinde olduğundan bu maddenin uygulanması olacağı bulunmamaktadır.

Davalı idare, davacıya tebligatta sehven 775 sayılı Yasadan söz edildiğini, işlemin 6785 sayılı Yasanın 20.maddesi uyarınca tesis edildiğini ileri sürmekte ise de, 6785 sayılı Yasanın 20.maddesi uyarınca Belediye Encümenince yıkım kararı alındıktan sonra yıkım işlemi tesis edilmesi gerektiğinden, Belediye Encümenince verilmiş bir yıkım kararı olmaksızın dava konusu yapının yıktırılmasında mevzuata uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, ruhsatsız ilave inşaatın durdurulmasına ilişkin tebligatında usulsüz olduğu dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmıştır.

İdare, kurulu eylem ve işlemlerinden dolayı meydana gelen zararları tazminle yükümlü bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali ile bu işlemin uygulanması nedeniyle uğranılan ve dava dosyasında bulunup, davalı idarece geçersizliği inandırıcı belgelerle kanıtlanamayan bilirkişi raporu ile saptanmış olan … lira zarar ile masraf toplamı … liranın davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verildi.