1. Anasayfa
  2. Danıştay 6. Dairesi Kararları

Danıştay 6. Dairesi E: 1980/1687 K: 1983/2102 T: 06/05/1983


İmar uygulama planı onaylanıp parselasyon işlemi yapılmadan, imar durumu verilemeyeceği

Dava, parsele imar durumu verilemeyeceğine ilişkin Belediye Başkanlığı işleminin davanın özeti bölümünde belirtilen nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, 19.2.1980/gününde onaylanarak yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğiyle davacıları taşınmazı güzergahındaki yolun genişliğinin 15 metreden 22 metreye çıkarıldığı, bu durumun davacıların taşınmazını da etkilemesi ve yeni nazım imar planına göre hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama planının da onay için İmar ve İskan Bakanlığına gönderilmiş bulunması nedeniyle davacılar belediyece imar durumu verilmediği anlaşılmış olup, uygulama planı onaylanıp buna göre parselasyon yapılarak imar parselleri oluşturulmadıkça davacıların taşınmazına imar durumu verilemiyeceğinden dava konusu işlemde mevzuata aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verildi.