1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2018/7490 K: 2018/12738 T: 12.12.2018


Davacılar, davalı ile aralarında 01.01.2015 başlangıç tarihli bir yıl süreli ……… net 7.500.-TL bedelli ……… sözleşmesi bulunduğunu, ……… sözleşmesi hükümlerine göre işyerinin ……… ……… ……sının her ayın en geç beşinci gününe kadar peşin olarak ödenmesi gerekirken, davalının ……… bedellerini süresinde ödemediğinden iki haklı ihtara sebebiyet verdiğini belirterek taraflar arasındaki ……… sözleşmesinin iki haklı ihtar sebebiyle feshi ile davalının ………lanandan ……sine karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun’unun ………cı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346. maddesinde; ………cıya ……… bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği, özellikle ……… bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki ……… bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmaların geçersiz olduğu hüküm altına alınmıştır. ………cıyı koruma amacıyla getirilen Türk Borçlar Kanun’unun 346. maddesindeki bu yasal düzenlemenin kamu düzenine ilişkin olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte 6217 Sayılı Kanun’un geçici 2.maddesinde değişiklik yapan 6353 Sayılı Kanun’un 53.maddesine göre; ………cının Türk Ticaret Kanun’un da tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri ………larında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun’unun 323, 325, 331, 340, 343, 344, 346 ve 354’ncü maddelerinin 1.7.2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanamayacağı, bu halde ……… sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konulara ilişkin olarak sözleşme serbestisi gereği ……… sözleşmesi hükümlerinin tatbik olunacağı öngörülmektedir.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada; ……ye karar verilebilmesi için, ………cıya bir yıldan kısa süreli ……… sözleşmelerinde ……… süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli ……… sözleşmelerinde ise bir ……… yılı veya bir ……… yılını aşan süre içinde ……… bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve ……… ……sının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

……… sözleşmesinde muacceliyet koşulunun bulunması halinde muaccel hale gelen ……… ……sının tek ihtarla istenmesi gerektiğinden bu ……… ……sının bölünüp değişik ihtarlarla istenerek iki haklı ihtara konu yapılması ise mümkün değildir.

Olayımıza gelince; davada dayanılan taraflar arasında düzenlenmiş ……… sözleşmesi 01.01.2015 başlangıç tarihli ve bir yıl sürelidir. Sözleşmede ……… ……sının her ayın ilk beş gününde ödeneceği ve özel şartlar bölümü 19. maddesinde de ” Bir ……… ödenmediği takdirde gelecek ………lar muacceliyet kespeder.” kararlaştırılmıştır. Davalı ………cı, Türk Ticaret Kanunu anlamında tacir sayılan Limited Şirket olduğundan sözleşmede kararlaştırılan muacceliyet şartı 6353 Sayılı Kanun’un 53. maddesi ile değişik 6217 Sayılı Kanun’un geçici 2. maddesi hükmü gereğince erteleme kapsamındadır. Başka bir anlatımla muacceliyet şartı geçerliliğini korumaktadır. Bu durumda davada aynı ……… dönemi içinde iki haklı ihtarın koşulları oluşmayacağı gözetilerek davanın açıklanan bu gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, sonucu itibariyle usul ve kanuna uygun olan hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanmasına karar verilmesi, HUMK’nun 438/ son maddesi hükmü gereğidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir