Son Yazılar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2017/1289 K: 2021/1314 T: 02.11.2021

Özet: İki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye karar verilebilmesi için, aynı süre içinde kiracının muaccel olduğu hâlde iki ayın kira bedelini ödememesi, kiraya verenin de ödenmeyen her bir ay kira bedeli için kiracıya ayrı ayrı ödeme ihtarında bulunmuş olması gerekmektedir. İhtarların…

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E: 2017/1291 K: 2021/1412

Özet: Tahliye taahhütnamesinde "Belirtilen günde kiralananı tahliye etmediği durumunda bundan doğacak hukuki sorumluluklara katlanmayı" beyan eden kiracı, geç tahliye etmesi durumunda kiralayanın yoksun kaldığı kira gelirinden sorumludur.      1. Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ödemiş Sulh Hukuk Mahkemesince…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/3259 K: 2017/15717 T: 13.11.2017

Mahkemece, davalı borçlunun 2014/119 Esas sayılı takip dosyasına yaptığı kısmi itirazın iptali ile takibin 16.261.50.-TL üzerinden devamına, tahliye talebi ile ilgili 2009 yılında yapılan kira sözleşmesinin 6570 sayılı kanuna tabi olması nedeni ile iki haklı ihtar koşulu oluşmadığından tahliye talebinin…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2019/5939 K: 2019/10515 T: 24.12.2019

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen hükmün davalı tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.03.2015 tarih 2015/2959 Esas, 2015/3055 Karar sayılı ilamı ile, "....Mahkemece yapılacak iş, kiralananın üstün vasfı tespit edilip somut olaya uygulanacak yasa hükmü belirlendikten sonra oluşacak sonuca…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/3577 K: 2017/8166 T: 29.05.2017

Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kiraya verenlerin..... olduğu, kiraya verenler arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğu, davaya konu olan ihtarnamelerin kiraya verenlerin tamamı tarafından gönderilmesi ve davanın da hepsi tarafından açılması gerektiği, ancak davacının ihtarnameleri tek başına çektiği, davayı da…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/14760 K: 2017/13258 T: 04.10.2017

Taraflar arasında imzalanan 01/01/2010 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede, yıllık kira bedeli 10.000 TL, artış oranı %15 olarak belirlenmiş olup, ilk yıl kira bedeli 10.000 TL olarak ödenmiştir. Davacı kiraya veren 14.08.2012 tarihinde başlatmış…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/6529 K: 2017/17817 T: 19.12.2017

Mahkemece, davalının tacir olmadığı, TBK'nun 352/2 maddesine göre tahliye koşullarının oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulü ile davalının tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin,…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/4813 K: 2017/13244 T: 04.10.2017

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2018/1661 K: 2018/2586 T: 15.03.2018

Davacı, davalı ile aralarında 01/12/2001 tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu , 01/12/2008 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin 325 TL olduğunu ancak davalının kira bedellerini düzensiz ödediğini , davalıya kira ödemelerini zamanında yapması için iki haklı ihtar gönderildiğini ne…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/8712 K: 2018/1848 T: 28.02.2018

Davacı; davalı ile aralarında 01/12/2010 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, davalı kiracının bir yıllık kira dönemi içinde sürekli olarak kira ödemelerini aksattığını, bu durumun alışkanlık haline gelmesi üzerine davalıya beş defa ihtarname gönderilmek zorunda kalındığını belirterek…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/6856 K: 2017/15404 T: 07.11.2017

Davacı, davalının kiralananda 20.08.2011 başlangıç tarihli 5 yıl süreli sözleşme ile kiracı olduğunu, kira paralarını düzenli ödemediğini, 2015 yılının Şubat ve Mayıs ayı kira alacağı yönünden davalı hakkında iki kez icra takibi yapıldığını, davalının ödeme emirlerinin tebliğlerinden sonra ödemede bulunduğunu,…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/11858 K: 2018/4797 T: 08.05.2018

Mahkemece, kiracı şirkete yapılan tebligatların Tebligat Kanunu'nun 12 ve 13. maddelerinin aradığı sıralı kişilere yapılma nedenlerine dair şerhleri içermediği, bu nedenle davalı şirkete yapılan tebligatların usulüne uygun olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir. 6098…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2018/3126 K: 2018/6396 T: 05.06.2018

Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/6857 K: 2017/15827 T: 14.11.2017

Davacı vekili, davalının davacıya ait taşınmazda 01.12.2013 başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden kiracı olduğunu, 2015 yılının Eylül ve Ekim aylarına ilişkin kira bedellerini ödemeyerek bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet verdiğini belirterek kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/8858 K: 2018/2112 T: 07.03.2018

Mahkemece, davanın kabulü ile taşınmazdan davalının tahliyesine, karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/2776 K: 2017/5394 T: 18.04.2017

Davacı vekili, davalının 01/05/2012 tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olduğunu, davalıya Ocak ve Şubat 2015 kiralarının ödenmesi için 14/01/2015 ve 06/02/2015 tarihli ihtarnameler gönderildiğini belirterek iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece,…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/4167 K: 2017/12106 T: 18.09.2017

Mahkemece, davacı tarafça çıkartılan ihtarnamelerin davalıya usulüne uygun olarak tebliğ edilmediğinden şartları oluşmayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/3772 K: 2017/9751 T: 12.06.2017

Davacı vekili, davalının davacıya ait taşınmazda 16.10.2011 başlangıç tarihli kira sözleşmesine istinaden kiracı olduğunu, 2015 yılının 3,4,5,6,7 ve 8. aylarına ilişkin kira bedellerini ödemeyerek bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara sebebiyet verdiğini belirterek kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/3875 K: 2017/8822 T: 01.06.2017

Davacı vekili; davalı kiracının kira bedellerini ödemeyerek iki haklı ihtara sebep olduğunu belirterek davalının taşınmazdan tahliyesini istemiştir. Davalı vekili; vadeden önce kira alacağını ödediklerini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece iki haklı ihtarın gerçekleştiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş,…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2018/7490 K: 2018/12738 T: 12.12.2018

Davacılar, davalı ile aralarında 01.01.2015 başlangıç tarihli bir yıl süreli ......... net 7.500.-TL bedelli ......... sözleşmesi bulunduğunu, ......... sözleşmesi hükümlerine göre işyerinin ......... ......... ......sının her ayın en geç beşinci gününe kadar peşin olarak ödenmesi gerekirken, davalının ......... bedellerini süresinde…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/5113 K: 2017/13535 T: 09.10.2017

Mahkemece, 2015 yılı Ocak ve Şubat ayı kira bedellerinin, ihtarname tebliğinden önce ödendiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanun'unun kiracı aleyhine düzenleme yasağı başlıklı 346. maddesinde; kiracıya kira bedeli ve…