1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/6856 K: 2017/15404 T: 07.11.2017


Davacı, davalının kiralananda 20.08.2011 başlangıç tarihli 5 yıl süreli sözleşme ile kiracı olduğunu, kira paralarını düzenli ödemediğini, 2015 yılının Şubat ve Mayıs ayı kira alacağı yönünden davalı hakkında iki kez icra takibi yapıldığını, davalının ödeme emirlerinin tebliğlerinden sonra ödemede bulunduğunu, bir kira dönemi içinde iki kez haklı ihtara sebebiyet verdiğini belirterek kiralanandan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı; kira bedellerinin ödendiğini, kira bedellerinin sonraki ayın 1 ile 3’ü arasında ödenmesi gerektiğini bu nedenle icra takiplerinin vadeden önce yapıldığını belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, icra takiplerinin vadeden önce yapıldığından iki haklı ihtar oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur.

İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

TBK’nun 117. (BK’nun 101.) maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer. Anılan madde hükmünün 2. fıkrasında ise, borcun ifa edileceği gün, birlikte belirlenmiş veya sözleşmede saklı tutulan bir hakka dayanarak, taraflardan biri usulüne uygun bir bildirimde bulunmak suretiyle belirlenmişse, borçlu, sadece bu günün geçmesi ile temerrüde düşmüş olur. TBK’nun 117 / 2 maddesi hükmü gereği borcun ifa olunacağı gün sözleşme ile belli edilmiş ise ihtar şartı aranmadan bu günün bitmesi ile borçlu mütemerrit olur.

Somut olayda ;Davalı, davacı ile düzenlediği 20.08.2011 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralananda kiracı olup sözleşmede 3.200 TL olan aylık kira parasının her ayın biri ile üçü arasında peşin olarak ödeneceği kararlaştırılmıştır. Bu şekilde kira parasının ödeme zamanı belirlenmiş olup tarafların özgür iradesi ile belirlenmiş bu şart geçerlidir ve tarafları bağlar. Kararlaştırılan bu esasa göre belli zaman geldiğinde kiracı, yükümlendiği kira borcunu ödememesi halinde TBK’nun 117. maddesi hükmüne göre ayrıca bir ihtara gerek olmadan temerrüde düşer. Davacı, davalı hakkında … 8. İcra Müdürlüğü’nün 2015/3131 sayılı dosyasında 23.02.2015 tarihinde başlatmış olduğu icra takibinde, 2015 yılının Şubat ayı kira parasının tahsilini talep etmiş, … 8. İcra Müdürlüğü’nün 2015/8699 sayılı dosyasında 29.05.2015 tarihinde yapmış olduğu icra takibinde, 2015 yılının Mayıs ayı kira parasının tahsilini talep etmiş olması karşısında; Her iki icra takiplerinin muaccel hale gelmiş alacak için başlatıldığı vade tarihlerinden sonra yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda, icra takiplerinin muaccel hale gelmiş alacak için başlatıldığı kabul edilip, talep edilen alacağın ödeme emirlerinin tebliğinden sonra ödenip ödenmediği, iki haklı ihtar şartının oluşup oluşmadığı üzerinde durularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hukuki olmayan gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru değildir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir