1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/6593 K: 2017/15862 T: 14.11.2017


Davacı, davalının 01/11/2013 başlangıç tarihli 12 ay süreli kira sözleşmesi ile dava konusu taşınmazı kiraladığını, aylık kira bedelinin 1.250,00 TL olup, her ayın en geç 5. gününe kadar ödenmesi gerektiğini, davalının Mayıs 2015 ayı kira bedelini süresinde ödemediğinden, davalıya 06/05/2015 tarihli telgraf ile kiranın ödenmesinin ihtar edildiğini, kiracı davalının ihtardan sonra kira bedelini ödediğini, ancak bu kez davalının Temmuz 2015 ayı kira bedelinin ödemediğinden davalıya 06/07/2015 tarihli telgraf gönderildiğini, ancak davalının kira bedelini ihtardan sonra ödediğini belirterek taşınmazdan iki haklı ihtar nedeniyle tahliyeye karar verilmesini istemiştir.

Davalı, tüm kira bedellerinin süresinde ödendiğini, ihtara konu kira paralarının da süresinde ödendiğini, ihtarların usulüne uygun olmadığını, belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın kabulüne, taşınmazın tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, iki haklı ihtar nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Türk Borçlar Kanununun 352/2. maddesi uyarınca iki haklı ihtar nedeniyle açılacak tahliye davasının kira süresinin, bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde açılması zorunludur. İki haklı ihtar nedeniyle açılan davada tahliyeye karar verilebilmesi için kiracıya bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde, bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulması gerekir. İhtar tebliğinden sonra yapılan ödemeler iki haklı ihtarın oluşmasına engel teşkil etmez. Süresiz sözleşmelerde ve kira parasının yıllık ödenmesi gereken hallerde iki haklı ihtar oluşmaz.

Olayımıza gelince: Davacının davada dayandığı taraflar arasında düzenlenmiş kira sözleşmesi 01/11/2013 başlangıç tarihli ve 12 ay süreli olup kira bedelinin her ayın en geç 5. gününe kadar ödeneceği kararlaştırılmıştır. Davacı davalının 01/11/2014-01/11/2015 kira yılı içinde iki haklı ihtara neden olduğunu ileri sürmüştür. 06/05/2015 tarihli telgraf ile 2015 yılının Mayıs ayı kira bedelinin ödenmesi istenmiş, ödeme 08/05/2015 tarihinde yapılmış olmakla bu ihtar haklıdır. 06/07/2015 tarihli telgraf ile 2015 yılının Temmuz ayı kira bedelinin ödenmesi istenmiş ise de ödeme gününü son günü olan 05/07/2015 tarihi Pazar (tatil) gününe rastladığından ödeme süresi 06/07/2015 tarihine uzamıştır. Bu durumda Temmuz ayı kira parası muaccel olmadan ödeme gününde talep edildiğinden bu ihtar geçerli değildir ve tahliyeye esas alınamaz. Bu nedenle ortada iki haklı ihtar bulunmadığından şartları oluşmayan davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi doğru değildir. Karar bu nedenle bozulmalıdır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir