1. Anasayfa
  2. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E: 2017/3577 K: 2017/8166 T: 29.05.2017


Mahkemece, taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kiraya verenlerin….. olduğu, kiraya verenler arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunduğu, davaya konu olan ihtarnamelerin kiraya verenlerin tamamı tarafından gönderilmesi ve davanın da hepsi tarafından açılması gerektiği, ancak davacının ihtarnameleri tek başına çektiği, davayı da tek başına açtığı, dosya kapsamında diğer kiraya verenin herhangi bir muvaffakatına rastlanmadığı, dava açmadaki noksanlık iştirak sağlanarak sonradan giderilmesi mümkün ise de, ihtardaki noksanlığın sonradan giderilmesinin mümkün olmadığı, ihtarın geçerli bir ihtar olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmiştir.

Somut olayda; Taraflar arasında 01.03.2007 başlangıç ve 28.02.2012 bitiş tarihli, aylık 2.400.-TL bedelli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacının temyiz dilekçesi ekinde ibraz ettiği tapu kayıt örneğinden taşınmazın tamamına malik olduğu anlaşılmakla kiralanana ait tapu kayıt örneği getirtilmeli, aylık kira bedellerinin tamamının davacıya ödenip ödenmediği hususu tespit edilmelidir. Davacının taşınmazın tamamına malik olduğu ve kira bedellerinin de tamamının davacıya ödendiğinin tespiti halinde davacının tek başına ihtar çekebileceği gözönüne alınarak, Mahkemece iki haklı ihtar nedeni ile tahliye talebi hususunda değerlendirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir